Добив и производство на инертни материали, производство на бетон и бетонови изделия, извършване на услуги със земекопна техника, транспортни услуги, строителство.

Бетон - помпи в населено място Мездра