Областни градове ×

Русе
Дружеството е регистрирано с Решение №1485/30.06.2004г., том 4289, том 107, стр.115, ф.д. №467 от 2004г. на Русенския окръжен съд с основен предмет на дейност – търговия на едро с отпадъци и скрап. От началото на 2005г. дружеството е лицензирано за

Фирмата се занимава с изкупуване, транспортиране, обработка и рециклиране на отпадъци. Фирмата изкупува всякакъв вид хартия, найлон и плас

Партньори