Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

СИНЕРГИЯ 1 ЕООД  itemprop=

СИНЕРГИЯ 1 ЕООД

Основните функции на СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА СИНЕРГИЯ 1 са.- Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му
Основните функции на СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА СИНЕРГИЯ 1 /СТМ/ са: - Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа - Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа - Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа. СТМ е на разположение на работодателите за обслужване на техните работници и служители в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр. 124 от 1997 г./. - Извършване на алкохолни проби на служители от транспортни и други фирми Звено - служба по трудова медицина при Синергия1 ЕООД Функции и задачи, изпълнявани от Службата по трудова медицина: 1. Оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя. Оценка на риска по работни места 2. Разработване и предлагане мерки за подобряване условията на труд и премахване /намаляване/ на рисковете за здравето на работниците и служителите 3. Наблюдение на здравословното състояние на персонала във връзка с извършваната работа 4. Изработване и поддържане на лични здравни досиета на работещите Оценка на риска по работни места Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и управление на професоналния риск, съгласно Наредба № 5 от 11.05.1999 г., /чл.14, чл.15, чл.16, чл.17, чл.18/ Оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя и оценка на риска на работното място. Звено - Орган за контрол ФРС от вида C І. Извършва контрол на факторите на работната среда. Съблюдава се спазването на всички нормативни документи - ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997 г., Нар. № 13 ДВ бр. 81/1992 г., Нар. № 7 ДВ бр.88/1999 г. 1. Физични фактори на работната среда: - микроклимат – температура, относителна влажност и скорост на въздуха - осветление – осветеност - шум – ниво на звука 2. Химични фактори на работната среда: - прах – прах, несъдържащ свободен SiO2 , прах, съдържащ свободен SiO2 - токсични вещества ІІ. Контрол на електробезопасност - електрически уредби и съоръжения до 1000 V. Във връзка с изискванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за измерванията, НТЕЕ, ПБТЕЕУС П.10.3(2) и Наредба 7 чл. 217 – ИЗВЪРШВАМЕ КОНТРОЛ : 3. Електрически уредби и съоръжения до 1000 V: - импеданс на контура фаза-защитен проводник - съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации - съпротивление на защитни заземителни инсталации - съпротивление на изолация 4. Климатични и вентилационни инсталации ІІІ. Провежда обучение по електробезопастност. Издава удостоверения за придобиване на квалификационна група. Съвместна работа и сътрудничество с други фирми 1. Диагностично-консултативен център Гургулят София, ул. Раковски № 148 В - д-р Ива Дренска - управител - извършване на профилактични медицински прегледи. 2. Диагностично-консултативен център III София ООД - д-р Цветан Цветков - управител - извършване на профилактични медицински прегледи 3. Диагностично-консултативен център V София ООД - д-р Даниела Чавдарова – управител - извършване на профилактични медицински прегледи 4. Ефект контрол ЕООД – Контрол на фактори на работната среда от типа C и контрол импеданс фаза - Защитен проводник

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..