Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

ЛОТ ИНС ЕООД - Вижте още

ЛОТ ИНС ЕООД

ЛОТ ИНС ЕООД е дружество, регистрирано през 2001 година. От създаването си работи в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Към дружеството е Акредитиран орган за контрол, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 със Сертификат за акредитация, преиздаден от ИА “Българска
София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 62, вх. А, ет. 2

ЛОТ ИНС ЕООДЛОТ ИНС ЕООДЛОТ ИНС ЕООД
За нас

“ЛОТ ИНС” ЕООД е регистрирано през 2001 г. От създаването си работи в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Към дружеството е Акредитиран орган за контрол, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 със Сертификат за акредитация, преиздаден от ИА “Българска служба за акредитация” № 134/21.07.2008 г.

Със системата по качество, ръководството на Органа за контрол поставя във фокуса целите за бързо и качествено обслужване на своите клиенти.

Органът за контрол от вида С, при “ЛОТ ИНС" ЕООД разполага с отлично подготвени и висококвалифицирани специалисти в областта на физичните и химични фактори на средата, електробезопасността и физическо натоварване, съвременна апаратура за контрола на всички параметри на работната и битова среда, ел. безопасност и физиологичен контрол.

Към "ЛОТ ИНС" ЕООД е пререгистрирана Служба по трудова медицина с Удостоверение № 016-1/01.04.2008 г.

За дейността на дружеството са присъщи, стил за качество и собствен начин на поведение, произтичащ от принципите на добрата практика, екипност и умение за синхронизация на действията на принципа партньорство и сътрудничество.

Стремеж в работата на “ЛОТ ИНС”, ЕООД е да се отнася с отговорност към всеки клиент и да поддържа коректни бизнес взаимоотношения.

Доказателство за това е богатият опит в обслужването на държавни организации, малки, средни и големи компании, действащи на територията на цялата страна.
ЛОТ ИНС ЕООД ЛОТ ИНС ЕООД ЛОТ ИНС ЕООД ЛОТ ИНС ЕООД ЛОТ ИНС ЕООД ЛОТ ИНС ЕООД
Услуги
АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА (РАБОТНА И БИТОВА)
 • Микроклимат
 • Шум
 • Изкуствено осветление
 • Гореща заобикаляща среда въз основа на индекс WBGT
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ И ХИМИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА:
 • Прах
 • Химични агенти
ФИЗИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ:
 • Физическо натоварване
ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ:
 • Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V:
  • Съпротивление на изолация
  • Съпротивление на защитни заземителни уредби
  • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
  • Електрическо съпротивление
 • Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V:
  • Импеданс Zs на контура "фаза-защитен проводник"
  • Защитни прекъсвачи ЗП
ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
 • Контрол на вентилационни инсталации
 • Контрол на климатични инсталации
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Службата по трудова медицина регистрирана към "ЛОТ ИНС" ЕООД извършва следните услуги:
 • Оценява професионалния риск за здравето и безопасността при работа;
 • Подпомага работодателите;
 • Разработва физиологични режими на труд и почивка;
 • Изготвя становища във връзка с действащи и новоиздадени нормативни документи и консултира работодателите по тяхното приложение;
 • Извършва одит на документацията, свързана със защитата от професионалните рискове;
 • Изготвя обобщен анализ на резултатите от профилактичните медицински прегледи;
 • Анализира показателите на временната и трайна нетрудоспособност и връзката им с факторите на работната среда и условията на трудовия процес;
 • Извършва скрининг на работниците и служителите, подлежащи на периодични медицински прегледи и определя екипа от специалисти, съобразно въздействието на факторите на работната среда;
 • Изготвя и поддържа здравни досиета за работниците в актуално състояние;
 • Дава заключение за пригодността на работниците и служителите да изпълняват даден вид работа;
 • Организира и участва в изпълнението на програми за следните видове обучения:
  • Първоначално и ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ;
  • Обучение на длъжностни лица/органи по БЗР;
  • Обучение на ръководен персонал и лицата, провеждащи инструктажите;
  • Обучение на длъжностни лица за придобиване/потвърждаване на квалификационни групи по електробезопасност с напрежение до и над 1000 V.
  • Обучение по безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи.
  • Обучение за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите;
  • Обучение на работници и служители по правилата за оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ;
 • Консултира и подпомага дейността на комитетите и групите по условия на труд при обсъждане на:
Други дейности

 • Проектира и извършва ремонт на ел. инсталации и съоръжения до и над 1000 V;
 • Изготвя декларации на фирмите по чл.15 от ЗЗБУТ.
 • Разработване на НАССР системи и процедури, основаващи се на принципите на НАССР
ЛОТ ИНС ЕООД

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..