Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Техническа Диагностика Бургас ООД  itemprop=

Техническа Диагностика Бургас ООД

Техническа диагностика Бургас предлага безразрушителен и разрушителен контрол на метали и метални съоръжения, вибродиагностика на машини, акустико-емисионен контрол, метрологичен контрол, технически експертизи и оценка на остатъчен ресурс.
Бургас, производствена площадка на ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ

          За нас: Под името ТЕХНИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА БУРГАС ЕООД (ТДБ) фирмата функционира от 01.09.2004год. и е резултат от политиката на ОАО ЛУКОЙЛ за рестуктуризация и извеждане на непрофилните дейности. Натрупаният 35 годишен опит и доверие в нейната работа я определя като основен изпълнител на контролните и диагностични дейности в ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД. Създадена преди 35 години в НЕФТОХИМ, като комплексна лаборатория по контрол и диагностика на оборудването, а днес като самостоятелен юридически субект ТДБ е съхранила и доразвила високи професионализъм и качество на извършваните технически услуги. Фирмата има сертификат за Система за управление от ТЮФ Рейнланд България ЕООД, съгласно ISO 9001:2000 за цялата гама от услуги и дейности, които предлага. От април 2009 година ТДБ е подизпълнител (за извършване на безразрушителен и разрушителен контрол) на ТЮФ Рейнланд България ЕООД, във връзка с дейността му като нотифициран орган за оценяване на съответствието на съдове и съоръжения под налягане и транспортируеми съоръжения под налягане, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на същите. Всички услуги и дейности на ТДБ са одобрени от Българския корабен регистър за извършване на услуги и дейности на кораби с клас БКР. Отделите Безразрушителен контрол; и Разрушителен контрол са обединени в Орган за контрол Контрол и диагностика на статично оборудване, акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17020:2008 от ИА Българска служба за акредитация. Сертификатите и протоколите от извършения контрол се използват за узаконяване съдове, съоръжения и транспортируеми съоръжения под налягане от ДА Метрология и Технически надзор и/или при арбитраж. В ТДБ работят 40 високо квалифицирани специалисти с необходимите квалификация и сертификация по БДС EN 473.           Услуги: Разрушителен контрол ОКС "КДСО", акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17020 от ИА "БСА". Извършва контрол на метали и метало-продукция в т. ч. входящ контрол по следните признаци: - Химически състав - отнася се за всички видове черни и 95% от цветните метали; - Механични характеристики, като якост на опън, граница на провлачване, относително удължение, огъване, ударна жилавост при отрицателни, нормални и повишени температури, твърдост по Бринел, Роквел и Викерс; - Макро и микро структура, чрез металографски анализ в лабораторни условия и на място; Безразрушителен контрол: ОКС "КДСО", акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17020 от ИА "БСА". Извършва следните дейности: - Визуален контрол; - Ултразвукова дебелометрия; - Ултразвуков контрол; - Радиографичен и рентгенографичен контрол; - Магнитно-прахов контрол; - Контрол с проникващи течности (капилярен контрол); Вибродиагностика: Извършва следните дейности: - Виброконтрол, вибродиагностика на въртящо се оборудване в т. ч. ел. двигатели, турбини, компресори, помпи, вентилатори, центрофуги и др.; - Балансиране на място на въртящо се оборудване; - Определяне състоянието на търкалящи и плъзгащи лагери; Акустико-емисионен контрол: Чрез акустико-емисионен контрол (АЕК) се регистрират и анализират акустични вълни възникващи в процеса на пластична деформация и разрушение на контролируемите обекти (съдове под налягане, резервoари, конструкции). Характерни особенности на метода АЕК: - Открива и регистрира само развиващи се дефекти, което позволява класификация не по размера, а по степента на опасност; - Има висока чувствителност; - Осигурява контрол на целия обект; - Положението и ориентацията на обекта не влияят на открива-нето на дефектите; - Няма ограничения наложени от структурата и свойствата на материалите; Метрология: Разполага с необходими за проверките комплекти еталони ниво 3 по смисъла на типовата национална йерархична схема на средства за измерване, а именно работни еталони, използвани, като местни еталони на организации, фирми, ведомства и др. Извършва метрологични проверки и калибриране на средства за измерване в т. ч. за:   - Сектор “Линейно ъглови измервания”: 1. Микрометри; 2. Шублери; 3. Индикатори; 4. Бленди за разход.   - Сектор “Разход”: 1.Водомери за студена вода до 300 м3/h; 2. Вихрови разходомери; 3. Електромагнитни броячи; 4. Ултразвукови разходомери до и над Dn 50 mm; 5. Обемни броячи; 6. Масови разходомери.   - Сектор “Налягане”: 1. Манометри; 2. Електроконтактни манометри.   - Сектор “Пневматика”: 1. Преобразователи за налягане с унифициран изходен сигнал; 2. Преобразователи на диференциално налягане.   - Сектор “Маса”: 1. Везни: - търговски мех. кл.3 до 20 t.; - електронни кл.3 до 2000 kg; - техн. електронни кл. 2; - ел. платформени кл.3 до 60 t; - автомобилни платформени над 60 t; - с авт. действие конвейрни до 500 t/h; 2. Теглилки ед. кл.4 и кл.5 с маса 10 kg.   - Сектор “Топлинни измервания”: 1. Живачни термометри; 2. Биметални термометри; 3. Регулатори; 4. Регистратори; 5. Термометри термоелектрически; 6. Термометри съпротивителни; 7. Едноканални и многоканални уреди и др. 8. Електроконтакни термометри;   - Сектор “Физикохимични и оптични измервания”: 1.Рефрактометри; 2. Спектрофотометри; 3. Фотометри; 4. Фотоелектрометри; 5. РН-метри; 6. Газсигн. за горими, взр. и токс. газове; 7. Ареометри; 8. Тензометър, вискозиметър и др. Технически експертизи и анализи: Извършва: - Технически експертизи; - съдържание (примерно) - краен резултат (примерни) - Обследвания и оценяване на остатъчния ресурс на оборудване, съоръжения, резервоари и тръбопроводи, на база конвенционални, якостни пресмятания или по метода на крайните елементи;   - Моделиране и симулация на комбинирани натоварвания и резултати от това върху различни конструкции и време на прилагане;   - Решаване на нестандартни задачи и проблеми;           www.diagnostikabg.com

Техническа Диагностика Бургас ООД - отрасли:


Енергетика, Консултантски Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..