Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

БУЛНОРМ 1 ЕООД - Вижте още

БУЛНОРМ 1 ЕООД

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА БУЛНОРМ 1 ЕООД е новосъздадено дружество от висококвалифицирани специалисти с цел облекчаване дейността на работодателите при осъществяване на фирмена политика по осигуряване и подобряване условията на труд на работещите.
БУЛНОРМ ЕООД
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "БУЛНОРМ 1" ЕООД
Рег. №520 на Министерството на здравеопазването
Екип от висококвалифицирани специалисти, събрани с цел облекчаване дейността на работодателите при осъществяване на фирмена политика по осигуряване и подобряване условията на труд на работещите и спазване на българското законодателство.
За осъществяване на част от дейността службата ползва услугите на външни организации (лаборатории, медицински центрове) и специалисти.

БЕЗПЛАТНО:

За потенциални клиенти:

БУЛНОРМ ЕООД
1. Анализ условията на труд във фирмата (преглед фирмена документация по осигуряване на ЗБУТ, оглед работни помещения процеси и организация на дейността)

2. Информиране относно нормативни актове, визиращи определени казуси.

За наши клиенти:

1. Изготвяне на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
2. Консултации по възникнали конкретни трудово правни въпроси
3. Изготвяне на фирмена документация по осигуряване на ЗБУТ (заповеди, планове, инструкции за безопасна работа и др.)

Услуги:

Годишно обслужване на работещите съгласно изискванията на ЗЗБУТ Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина - ДВ. бр.14/2008 г. чрез:

I. Съдействие при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:


1. Организиране на специализирани измервания и оценки на работната среда и трудовия процес и безопасността на труд (микроклимат, прах, шум, изкуствено осветление, химични фактори на работната среда, измерване на електростатични и електродинамични характеристики).
БУЛНОРМ ЕООД


2. Анализ условията на труд във фирмата

3. Изготвяне и документално оформяне на Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на o НAРЕДБA № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

4. Разработване на мерки за осигуряване на безопасни условия на труд и оптимизиране на работната среда чрез:
 • консултативна помощ при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини или материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск;
 • препоръки по отношение избора на средствата за колективна и/или лична защита;
 • анализ на организацията на труда и методите на работа за подобряване на здравето;
 • предложения за въвеждане и оценка на ефективността на работата на системи и/или средства за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
5. Разработване на мерки за прилагането на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания.
БУЛНОРМ ЕООД


6. Разработването на правилници, норми, инструкции и др. в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

7. Разработване на препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работещи.

8. Участие при разследване на трудови злополуки.

9. Участие при изготвяне и реализиране на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, увеличаване на трудоспособността и преодоляване на стреса при работа.

10. Разработване на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа съгласно изискванията на Наредба № 15 от 1999г.,

11. Консултации при определяне на:
 • Работни места подходящи за лица с намалена работоспособност
 • Работещи подлежащи на застраховка за "Трудова злополука"
 • Работещи имащи право на намален работен ден , безплатна храна или добавки към нея, допълнителен платен годишен отпуск;
12. Съдействие при внедряване на сертифициращи системи: OHSAS 18001:2007,ISO 9001:2008, ISO 14001
БУЛНОРМ ЕООД
II. Провеждане на здравен мониторинг включващ:

1. Организиране на предварителни и периодични медицински прегледи на работещите в предприятието съгласно НAРЕДБA № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

2. Даване на заключения за:
 • годността на всеки работещ за работното място което заема.
 • годността на всеки работещ за работното място за което кандидатства.
 • здравословното състояние ри напускане на работа
3. Насочване на заболели работещи или такива с отклонения във физиологичните показатели към личния лекар.

БУЛНОРМ ЕООД
4. Изготвяне анализ на здравословното състояние на работещите въз основа на резултати от извършените профилактични прегледи и изследвания.

5. Изготвяне ежегоден, обобщен медицински анализ на работещите с показатели за временна и трайна нетрудоспособност, честота и тежест на професионалните заболявания и показатели на трудовия травматизъм във връзка с конкретните условия на труд.

6. Предоставяне на исканата информация от всеки работещ посетил Службата по трудова медицина за здравните рискове свързани с работата му и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания. Даване на индивидуални съвети във връзка със здравето и безопасността при работа.

7. Изготвяне и съхранение на единни здравни информацинни досиета на работещите. Проследяване на здравната им динамика.

III. Извършване на обучения на:

1. Ръководния персонал и отговорниците по условията на труда по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес, съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
БУЛНОРМ ЕООД


2. На работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес.съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

3. Работещите или формирования при бедствия и аварии по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.

4. Представителите в комитетите и групите по условие на труд съгласно o НAРЕДБA № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

ІV.Трудово правни консултаци

БУЛНОРМ ЕООД

V.Изготвяне на НАССР система за постигане на безопасност на храните

Изработване и внедряване от високо квалифицирани специалисти на системи за самоконтрол за обекти, търгуващи с храни:

 • магазини,
 • складове,
 • павилиони,
 • ресторанти,
 • заведения за бързо хранене,
 • сладкарници,
 • кафетерии,
 • цехове за преработка и пакетаж,
 • детски кухни,
 • сладкарски цехове и др.


VІ.ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR 2016)

 • Одит на информацията в дружеството или в определени сегменти на дейността му, използващи лични данни;
 • Анализ и одит на съществуващите правила за работа с лични данни;
 • Анализ на текущото състояние на ИТ инфраструктурата;
 • Преглед на наличните технологии за Информационна сигурност;
 • Анализ на обмена на данни;
 • Определяне естеството, обхватът и целите на обработването на личните данни;
 • Оценка на въздействието върху защитата на данните, идентифициране и минимизиране на рисковете от неспазването на изискванията;
 • Оценка на риска;
 • Оценка на текуща техническа ефективност;
 • Идентифициране на новите изисквания за защита на личните данни предвид спецификите на дейността на администратора, включително в случаите на обработване на специални категории лични данни, случаи с трансгранично значение и др.;
 • Изготвяне на задължителни и препоръчителни документи за привеждане на дейността в съответствие с регламента - форми за предоставяне на информация и съгласие на субектите на данни, договори между адресатите на регламента, фирмени политики за защитата на личните данни, кодекси за поведение и др.;
 • Актуализиране на документацията съобразно предстоящите задължителни указания и добри практики за защита на личните данни, промените в правото на ЕС и българското законодателство, включително делегирани актове и актове за изпълнение;
 • Първоначални и текущи консултации за дружества, използващи лични данни;
 • Осигуряване на текущ, единен и цялостен мониторинг.


VІІ.Сключване на застраховки към ВръзкаЗК „ЛЕВ ИНС“ АД


Уважаеми клиенти,
С идеята да Ви улесним, предприехме разширяване на предоставяните от нас услуги, като станахме застрахователен агент.
След като проучихме пазара и различните възможности, се спряхме да станем представители на ВръзкаЗК „ЛЕВ ИНС“ АД.
Ако имате желание, можете да се възползвате от възможността да застраховате при нас. Естествено, като наши клиенти ще ползвате отстъпки.
Предлагаме разнообразна гама застраховки:

 • „Трудова злополука“,
 • „Професионална отговорност“,
 • „Застраховка ЖИВОТ“,
 • „Застраховки на имущество“,
 • „Гражданска отговорност“,
 • „Допълнително пенсионно осигуряване“ и др.


За повече информация може да се свържете с нас на телефони: 0899233595 и 032517741.

БУЛНОРМ ЕООД

www.стм-булнорм.eu

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..