поддържане и ремонт на канцеларска, счетоводна и електронноизчислителна техника

Електротехника в населено място Ловеч