Областни градове × Камини

Мездра
Хемус - М АД - гр. Мездра е основано през 1949 г. като фабрика "Червена звезда" с предмет на дейност добив и обработка на скалнооблицовъчни материали и изделия от врачански варовик,

Камини - зидани в населено място Мездра