Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини. Производство на строителни материали, елементи, конструкции, варови продукти.

Стара Загора
ИНЕРМАТ АД е приемник на създаденото през 1968 г. ДСО 'Инертни материали' Стара Загора. Разнообразието на произвежданите продукти спомага на фирмата да задържи челни позиции на пазара за инертни материали.

Благоевград
Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини.

Хаджидимово
Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини, производство - строителни материали, елементи, конструкции.

Добив и производство на каменно трошени фракции за бетон, асфалтови покрития, пътни основи скални насипи.

Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини.

Бургас
Фирмата доставя кварцов пясък от р. Марица за бтонови центрове, в Бургас и околностите и извършва превози на товари от Бургас към вътрешността на страната.

Проектиране и изпълнение на технологични линии за пресевни, трошачни и трошачно-пресевни системи. Извършване на услуги в сферата на преработка на инертните материали. Изготвяне на икономически анализ и финансова обосновка на проекта.

Строителство на морски и речни пристанища, драгажна, водолазна и подемна дейност, добив на инертни материали. Дружеството разполага със стотонни плаващи кранове, специализирана техника и висококвалифицирани кадри.

Добив, преработка и продажба на инертни материали.