Добив на инертни материали.

Раднево
Добив, преработка и търговия с инертни материали. Преработка на скална маса с мобилни роторни инсталации. Пробивно-взривни работи. Изгребване и транспортиране на пепелина.

Гоце Делчев
Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини

Сандански
Добив и обработка на скалнооблицовачни материали - мрамор, гранит, варовик, рилолити, други и индустриални суровини пегматити, барит.

Илинденци
Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини.

Кривина (Област София)
Произвежда кварцов пясък с различни размери за пясъкоструене, леярство, индустриални подове, строителство, сухи строителни смеси, филтри за басейни и пречиствателни станции, напоителни системи и капково напояване, спортни площадки и терени, аквариум, градински и тревни настилки,

Кърджали
Добив и преработка на различни видове нерудни (неметални) минерални суровини бентонити (за хидростроителството, леярството, за котешки тоалетни), перлити (за изолации), зеолити, агроперлит, керамоперлит, перлитови филтри.

Добив на инертни материали кораборемонтни услуги пристанищна товаро-разтоварна дейност.

Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини

София
Добив и преработка на индустриални минерални суровини по открит и подземен способ- кварцови пясъци, пегматити и фелдшпати, огнеупорни глини, флуорит, кварц, азбест.