Агроактив ЕООД  itemprop=

Агроактив ЕООД

Земеделско производство, агромаркетинг, аграрно право, земеделски консултации, услуги, търговия. Дружеството се занимава с производство и търговия със земеделска продукция - зърнени, етерично-маслени и фуражни култури. Консултации в областта на аграрната
www.agroaktiv.com Агроактив ЕООД е търговско дружество, регистирано по Търговския закон с уставен капитал в размер на 15 000 лв. Агроактив ЕООД осъществява стопанската си дейност в областта на растениевътството. Дружеството е регистрирано като земеделски производител по ЗЗП. Агроактов ЕООД обработва земеделски земи в землишата на селата Червен, Нисово, Сваленик, Кацелово, Каран Върбовка и Чилнов. Тези населени места се намират в област Русе и общините Две могили и Иваново. Агроактив ЕООД отглежда зърнени, технически и фуражни култури на площ от 1000 хектара. Агроактив ЕООД разполага с машинен парк – тракторна, прикачна и транспортна техника – които му позволява всички технологични операции изискващи се от добрите земеделски практики. Агроактив ЕООД разполага със складова база, която позволява да прибира произведената реколта, да извършва първична обработка на продукцията и да я съхранява. Базата е оборудвана със семечистачна и сушилна техника. Агроактив ЕООД разполага с добре квалифицирани механизатори и селкостопаски работници. Услугите, които Агроактив ЕООД извършва са: Агроактив ЕООД разполага с тракторна, транспортна и прибираща техника, която му позволява да предостави следните услуги: Почвообработки: дълбока оран, дисковане, култивиране, окопаване Агро-химически обработки: торене Растително-защитни обработки: пръскане с наземна техника Прибиране на реколтата: жътва, балиране, косене, силажиране Продуктите, които Агроактив ЕООД предлага са: Агроактив ЕООД традиционно включва в производствената си дейност земеделски култури, които са подходящи за отглеждане в региона на Централна Северна България. Дружеството стопанисва земеделски земи, които по своя почвен състав попадат в категорията на излужените черноземи. Масивите, които обработва позволяват да се използва високо продуктивна земеделска техника. Агроактив ЕООД отглежда следните полски култури: Фуражни култури Люцерна: Културата заема около 3% от обработваемите площи. Добивите са устойчиви през годините Фуражен грах: Агроактив ЕООД зимен фуражен грах "Мир". Добивите на зелена маса са много добри. Дружеството е отгледало и грахово-житни смески Технически култури Слънчоглед: Културата заема около 25% от обработваемите площи. Агроактив ЕООД отглежда предимно черен маслодаен слънчоглед като изцяло са застъпени хибриди на Syngenta. През годините са получавани добиви в границите от 140 до 370 кг от декар. Почвените и климатични условия в региона са благоприятни за производство на семена от черен маслодаен слънчоглед с висок процент на маслено съдържание. Агроактив ЕООД отглежда и шарен слънчоглед за птици - хибриди на Pioneer. Рапица: Дружеството отглежда зимна маслодайна рапица. Културата е сравнително нова в земеделската практика на Агроактив ЕООД. Отглеждат се хибриди на Syngenta. Добивите през годините са в границите от 140 до 280 кг от декар. Почвените условия в региона са много добри, но затруднения се получават при есенните засушавания, които не позволяват да се извърши предсеидбена подготовка на почвата, а понякога и да се пропуснат оптималните агротехнически срокове. Кориандър: Културата заема около 5% от обработваемите площи. Дружеството е получавало добиви от 110 до 170 кг от декар. Кориандъра е добър предшественик за житните култури. В практиката ни сме постигнали много добри резултати при добива на пшеница в семенни участаци при предшественик кориандър. Отглеждането на тази култура спомага за почистването на площите от някои плевели. Резене: Културата заема около 3% от обработваемите площи. Засята е на малки и отдалечени парцели, тъй като е многогодишно растение и изисква по-малко обработки. Добивите са от 80 до 200 кг от декар, като от изключително значение е климатичната обстановка повреме на цъфтежа. Зърнени култури Пшеница: Дружеството отглежда зимна мека пшеница на около 35% от обработваемите площи. Условията за отглеждането на тази култура в региона са много добри. Дружеството е реколтирало площи засети със следните сортове: "Енол", "Карат", "Тодора", "Милена", "Диамант", "Геа", "Лазур", "Ласка" и "Бохемия". Най-добрите резултати са постигнати от сортовете "Енола", "Диамант" и "Тодора". През годините добивите са в границите на 380 до 700кг от декар. Производеното зърно преимуществено отговаря на показателите на IIБ група. Абсолютната маса варира от 44 до 49 грама, а хектолитровата маса - около 82-84. Показателите на мокър глотен през различните стопански години са различни, като различие по този показател има и при отделните сортове, и при отделните полета. Ечемик: Културата заема около 8% от обработваемите площи. Застъпени са предимно фуражните сортове. Дружеството е отглеждало сортовете: "Каскадьор", "Крами", "Ахелой" и "Ванеса". Условията за отглеждане на културата в региона са много добри. Добивите през годините са били в границите от 350 до 620 кг от декар. Практиката на дружеството показва, че по-добро развитие и по-добри резултати се получават от двуредовите сортове ечемик. Царевица: Културата заема около 8% от обработваемите площи. Дружеството отглежда хибриди на Syngenta, Pioneer, Monsanto. Почвените и климатични условия в региона са едни от най-добрите за отглеждане на царевица. Средните добиви, постигнати от Агроактив ЕООД през годините са в границите от 480 до 850кг от декар. Сериозно влияние върху добива оказват климатичните аномалии в региона - продължителни засушавания през пролетта и лятото. Овес: Tази култура заема около 4% от обработваемите площи на дружеството. Отглежда се сорта "Образцов Чифлик". Условията за отглеждане на културата в региона са много добри. Средните добиви през годините са в границите от 180 до 340кг от декар.