Национална Птицевъдна Камара  itemprop=

Национална Птицевъдна Камара

Националната птицевъдна камара е неправителствена организация в частна полза обслужваща и защищаваща интересите на членовете си. Тя подпомага участието на фирми от бранша в: - изготвянето на проекти за усвояване на еврофондовете; - създаване на
София, контакт -само чрез предварителна комуникация по телефон -или електронна поща

Националната птицевъдна камара е неправителствена организация в частна полза обслужваща и защищаваща интересите на членовете си. Тя подпомага участието на фирми от бранша в: - "про боно" промотиране на продукцията на МСП в ЕС ,трети страни - изготвянето на проекти за усвояване на еврофондовете; - създаване на съвместни предприятия с евро партнъори и фирми от трети страни-ОНД,,Сирия Иран ,Ирак, Украина, Молдова - реализирането на птича продукция в Европа и трети страни/Африка,Арабски полуостров е ОНД/; - подпомага и предоставя безплатна логистика за сертифициране на раншови предприятия и фирми по Евростандарти/ISO ,HACCP, GMP and GPP; - организира курсове за квалификация на менджмента ,уърк шопове,участие в европанаири и представяния; -усвояване на иновации в сферата на Възобновяемите Енергиини Източници-/слънце,вятър и биогаз/и когенерация. -преработка на оборски тор по така наречената нитратна директива -проект за преработка на животински отпадъци в биогаз -реализарне на проекти за производство на енергия от възобновяеми източници на стойност до 1 000 000 евро-подпомагане ,строеж,логистика,ноу-хау и консултинг -подпомагане при получаване на финансов ресурс за фирмено развитие срещу проектен одитинг от италиански кредитодатели п.с.По Евро програмата за развитие на селските райони до 2013г парите за усвояване ще са 3,241 млрдл евро-поради това Камарата организира обучение -групово и персонално на служители и мениджъри в София ,с последващо практическо обучение във водещи италиански ,френски,гръцки или испански фирми.Провежда и езиково обучение без откъсване от производствения процес. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И СЕРТИФИКАЦИЯ-ИСО9001 СТРАТЕГИЧЕСКИ ФАКТОРИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ-ТА В ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР ХИГИЕНЕН ПАКЕТ -ХИГИЕНА НА ХРАНИ,ХИГИЕНА НА ХРАНИ, ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД,ОФИЦИАЛНИ КОНТРОЛИ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД,,КОНТРОЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ И ФУРАЖИТЕ И ПРАВИЛИЦИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО И БЛАГОПОЛУЧИЕТО НА ЖИВОТНИТЕ-ДИРЕКТИВА 2004/41, ОТМЕНЯЩА НЯКОИ ДИРЕКТИВИ И РЕШЕНИЯ,КАСАЕЩИ ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ УСЛОВИЯ,ДИРЕКТИВА2004/99,ОПРЕДЕЛЯЩА ЗДРАВНИТЕ ПРАВИЛА,РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ПРОИЗВОДСТВОТО,ПРЕРАБОТКАТА,ДИСТРИБУЦИЯТА И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ. -КОМПЕТЕНЦИИ НА ЕС И НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ ! -ЦЕЛИ НА ЕС -КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА !! -ПОЛИТИКА НА ЕС ОТНОСНО КОНКУРЕНЦИЯТА !!!-ЗЛОУРОТРЕБА С ДОМИНИРАЩО ПОЛОЖЕНИЕ -КОНЦЕТРАЦИИ-ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ-ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЛИБЕРА-ЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА-ОБЩА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА- УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ,ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

Национална Птицевъдна Камара - отрасли:


Птицевъдство,