Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Доц. д-р Георги Гозманов - Вижте още

Доц. д-р Георги Гозманов

Доцент д-р Георги Гозманов е доктор на медицинските науки. Той е с богат медицински и организационен опит, работещ в областта на приложението на транскраниалната магнитната стимулация/ ТМС и рТМС/ при епилепсия.
Доц. д-р Георги Гозманов
Доц. д-р Георги Гозманов, дмн.
Невролог Пловдив
            Доц. д-р Георги Гозманов, дмн
Доц. д-р Георги Гозманов

Доцент д-р Георги Гозманов, дмн ръководеше 27г./ от 1988г. до м. март 2015г./ клиниката по нервни болести във ВМА МБАЛ град Пловдив, и е с богат медицински и организационен опит, работещ в областта на приложението на транскраниалната магнитна стимулация/ ТМС и рТМС/ при епилепсия и други неврологични заболявания. Продължава да консултира болни включително и за лечение с ТМС и рТМС GSM: 0888 936 209; е-mail: g_gozmanov@dir.bg

Консултант е на здравни заведения, включително МБАЛ "Централ Хоспитал" Пловдив.

Участвал в състава на Специализирания научен съвет по неврология и психиатрия към ВАК от есента на 2007 г. до 2010 година.

Бил е 10г. член на комисията за провеждане на държавен изпит по специалност "нервни болести" гр.София и член на катедрения съвет на Катедра по "Неврология и неврохирургия" във Военно медицинска академия гр. София до м. март 2015год.

Доц. д-р Георги Гозманов, дмн.
Доц. Гозманов, дмн дава консултации в гр. Пловдив за лечение с ТМС, рТМС в МБАЛ "Централ Хоспитал". тел.: GSM: 0888 936 209; е-mail: g_gozmanov@abv.bg
Биография

доц. д-р Георги Гозманов, дмн

Завършва висше медицинско образование във ВМИ - Пловдив през 1975 г., както и субординатура по неврология в Катедрата по военнополева травматология на нервната система във ВВМИ през 1977г. Завежда медицинска служба като общопрактикуващ лекар до 1979 г. От тогава започва работа като невролог в БНА.

През 1981 г. придобива специалност по неврология, защитава дисертация в областта на неврологията през 1990г и получава научна степен " кмн ".( сега образователно-квалификационна степен дм.). От 1988 г е началник на Неврологично отделение при военна болница –Пловдив, преобразувано от 1990 г. в Клиника по неврология и психиатрия. На тази длъжност е до м. март 2015 год. Бил е член на Катедра "Неврология и неврохирургия" във Военно медицинска академия гр. София до м. март 2015 год. На 20.09.1995 год. ВАК му присъжда научно звание " доцент" по неврология.

Ангажиран е с преподаване по неврология в квалификационни курсове и индивидуално обучение във Военна болница, Пловдив още преди доцентската му хабилитация до 2015г. От 1995г. е хоноруван преподавател по нервни болести в Медицински колеж при Медицински университет, Пловдив.

От 1998г. е хоноруван преподавател по неврология и невропсихология във Факултет по педагогика на ПУ "Паисий Хилендарски" до 2014г.

Научно изследователската му дейност е документирана с над 120 публикации в наши и чужди списания. Участвал е във всички национални конгреси и конференции по неврология у нас през периода 1981-2015г. През този период е бил участник във всички балкански конгреси по военна медицина с научни доклади, съобщения и постери, които са публикувани по късно в наши и чуждестранни списания. Бил е член е на: БЛС, Управителния съвет на сдружение "Българско дружество по неврология".

Избиран е за член на академичния съвет на ВМА, София. От 29.12.1999 год. до 09.07.2003 год. изпълнява длъжността Началник на ВМА – ББАЛ Пловдив /Военна болница/. За първи път през 2001 година организира акредитацията на ВМА-МБАЛ-Пловдив и Клиниката по нервни болести. От месец март 2003 г. със заповед на Министъра на отбраната преминава в резерва на Българската армия с чин "полковник" и с друга негова заповед е награден "за особени заслуги към отбраната в областта на военното здравеопазване и за продължителна служба в МО".

Удостоен е от Общинския съвет на гр. Пловдив с "Почетния знак" на града за заслуги в развитието на военното здравеопазване. Участва в комисиите за провеждане на държавен изпит за специалност по нервни болести от 2006г. до 2015г. в УМБАЛ " Александровска " и СБАЛНП " Свети Наум" гр.София.

Клиниката, която ръководеше е акредитирана през 2003г, 2006г. и 2012 год. с "отлична" оценка до м. февруари 2016 год и с акредитационна оценка за обучение на студенти и/или специализанти "много добра". Бил е председател е на комисията за рационално лечение на епилепсия и комисията за амбулаторно лечение на диабетна полиневропатия, които е създал през 2004г. в клиниката.

Един от основателите на доболничната помощ в гр. Пловдив през 2000 година. През месец юни 2008 година, с решение на Общинския съвет гр. Пловдив е избран за "контрольор" на МБАЛ " Свети Пантелеймон" гр. Пловдив. Той основава МЦ " Свети Врач " и създава електрофизиологичен сектор. доц. Г. Гозманов, дмн винаги е мотивирал и поощрявал млади лекари за работа с медицинска апаратура в периода от 1993г. до 2015г. През този период е бил ръководител на 24 лекари специализирали нервни болести.

Участва в състава на СНС по неврология и психиатрия от есента на 2007 г. до 2010 година към ВАК.

т 2005 год. в сътрудничество и под ръководството на проф. Стоян Байкушев, дмн работи за приложението на транскраниалната магнитна стимулация(ТМС) и репетитивна ТМС в неврологията и психиатрията (както в доболничната, така и в болничната помощ). Доц. Гозманов, дмн използва ТМС и рТМС за диагностични и терапевтични цели в лечението на епилепсията. ВАК му присъжда научна степен " Доктор на медицинските науки" с диплома от 10.05.2010 год. за дисертация на тема: " Влияние на репетитивната транскраниална магнитна стимулация /рТМС/ върху гърчовата готовност при първично и вторично генерализирани епилепсии".

2011 до 2013 год. е бил консултант и ръководител на МЦ "Фи-Хелт", Пловдив". В момента дава консултации в медицински центрове и др.здравни заведения на тел.0888 936 209. Бил е консултант на МВР-поликлиника в гр.Пловдив. От 15.08.2016г. до 10.11.2017г. е началник на поликлиниката, която напуска с положителен отзив от началника на МВР-София.

От май 2016г. е консулт във неврологично отделение МБАЛ "Централ Хоспитал" Пловдив.

От май 2017г.участва в екипа и е член на комисията за лечение на множествена склероза в новия център за диагностика и лечение на МС в МБАЛ "Центръл Хоспитал" Пловдив /виж съответния сайт/.

Публикации
 • ГОЗМАНОВ Г, Проучване на мозъчната хемодинамика и влия­нието на някои вазоактивии медикаменти при леки закрити черепномозъчни травми. Дисертация за присъждане на научна степен "Кандидат на медицинските науки", №20342/03.07. 1990.

 • ГОЗМАНОВ Г, Влияние на репетитивната транскраниална магнитна стимулация /рТМС/ върху гърчовата готовност при първично и вторично генерализирани епилепсии. Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки", № 34046/10.05. 2010.

 • Доцент д-р Георги Гозманов, дмн има 120 бр. публикации

Преминали специализанти

Лекари-невролози, специализирали нервни болести с ръководител доц. Г. Гозманов, д.м.н. предиявяването им на държавен изпит по нервни болести

 1. Д-р Вилиана Монева – 23.03.1993 год.

 2. Д-р Николай Гешев – 25.10.1993 год.

 3. Д-р Стилиан Бачийски – 01.04.1994 год.

 4. Д-р Стоянка Миткова – 01.08.1998 год.

 5. Д-р Евелина Вакрилова – 01.12.1994 год.

 6. Д-р Донка Ненкова – 30.06.1996 год.

 7. Д-р Василка Кормова – 10.02.1997 год.

 8. Д-р Цветелина Анева – 04.03.1997 год.

 9. Д-р Красимира Янева – 01.04.1997 год.

 10. Д-р Таня Костадинова – 01.02.1999 год.

 11. Д-р Мариана Стефанова – 01.02.1999 год.

 12. Д-р Боян Димитров – 01.05.2002 год.

 13. Д-р Ивета Иванова – 01.07.2003 год.

 14. Д-р Росен Людсканов – 01.07.2003 год.

 15. Д-р Андрей Велев – 30.11.2004 год.

 16. Д-р Дима Христева – 30.11.2004 год.

 17. Д-р Стефан Петков – 05.04.2006 год.

 18. Д-р Бисер Бонев – 01.10.2008 год.

 19. Д-р Пламен Желев – взел специалност, работи в "ПРО" - ЕАД.

 20. Д-р Румяна Овчарова - взела специалност, работи като лекар-невролог във ВМА-МБАЛ-Пловдив.

 21. Д-р Кирилка Тодорова Иванова – 06.07.2009 год. – специализира, работи в МБАЛ, гр. Стара Загора.

 22. Д-р Димитрина Давидова Пашова - 01.06.2012 год.

 23. Д-р Стела Давидова Пашова - 01.06.2012 год.
 24. Д-р Евгения Попова от 2013г.

Месторабота на лекари-невролози, преминали обучение в Клиника по нервни болести

 1. Д-р Вилиана Монева – 23.03.1993 год. – взела специалност, работи в ДКЦ ІІІ гр. Пловдив.

 2. Д-р Николай Гешев – 25.10.1993 год. – поделение на БА.

 3. Д-р Стилиан Бачийски – 01.04.1994 год. – взел специалност, работи във ВМА-София.

 4. Д-р Стоянка Миткова – 01.08.1998 год. – специализира, работи като общо-практикуващ лекар в с. Патриарх Евтимово.

 5. Д-р Евелина Вакрилова – 01.12.1994 год. – взела специалност, работи в санаториум в с. Нареченски бани.

 6. Д-р Донка Ненкова – 30.06.1996 год. – специалист по трудова медицина.

 7. Д-р Василка Кормова – 10.02.1997 год. – взела специалност, работи в МБАЛ "Св. Пантелеймон".

 8. Д-р Цветелина Анева – 04.03.1997 год. – взела специалност, работи във ВМА-МБАЛ-Пловдив.

 9. Д-р Красимира Янева – 01.04.1997 год. – взела специалност, живее в Канада.

 10. Д-р Таня Костадинова – 01.02.1999 год. – взела специалност, работи в санаториум в с. Нареченски бани.

 11. Д-р Мариана Стефанова – 01.02.1999 год. – работи като общо-практикуващ лекар.

 12. Д-р Боян Димитров – 01.05.2002 год. – взел специалност, работи във ВМА-МБАЛ-Пловдив.

 13. Д-р Ивета Иванова – 01.07.2003 год. – взела специалност, работи в Специализирана болница за долекуване и продължително лечение, гр. Стамболийски.

 14. Д-р Росен Людсканов – 01.07.2003 год. – специализира.

 15. Д-р Андрей Велев – 30.11.2004 год. – взел специалност, работи във Военен санаториум "Калероя", гр. Хисаря.

 16. Д-р Димитринка Христева - взела специалност, работи в МБАЛ гр. Раковски.

 17. Д-р Стефан Петков – 05.04.2006 год. – специализира, работи в МБАЛ "Токуда".

 18. Д-р Бисер Бонев - взел специалност, работи като асистент в Клиниката по нервни болести на ВМА-МБАЛ-Пловдив.

 19. Д-р Пламен Желев – 01.10.2008 год. – специализира, работи в "ПРО" - ЕАД.

 20. Д-р Румяна Овчарова - взела специалност, работи като общо-практикуващ лекар.

 21. Д-р Кирилка Тодорова Иванова – 06.07.2009 год. – специализира, работи в МБАЛ, гр. Казанлък.

 22. Д-р Димитрина Давидова Пашова

 23. Д-р Стела Давидова Пашова
 24. Д-р Евгения Попова - продължава специализация във ВМА Пловдив - неврологична клиника
           www.g-gozmanov.business.bg

Доц. д-р Георги Гозманов - отрасли:


Медицина, Здравеопазване, Невролог,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..