РАВЕНА ЛЕС ООД  itemprop=

РАВЕНА ЛЕС ООД

Основен предмет на дейност на фирмата РАВЕНА ЛЕС ООД е добив и търговия с дървен материал; Преработка на дървесина; Добив и търговия с горски продукти; Лесокултурна дейност; Семесъбиране;
Сливен, бул. Цар Освободител 11, вх.В, ап.4

За Нас Фирма РАВЕНА ЛЕС ООД е с утвърдени позици в Сливенския регион. Основана през 2003г.  Фирмата разполага със собствен разсадник и техника. Дейности Основен предмет на дейност на фирмата РАВЕНА ЛЕC ООД е добив и търговия с дървен материал Преработка на дървесина Добив и търговия с горски продукти Лесокултурна дейност Семесъбиране Производство на семенищни и пикирани фиданки от иглолистни и широколистни дървестни видове, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения без материален добив Разработване на лесоустройствени и ловоустройствени проекти Изследване, определяне състоянието на горски масиви и проектиране на необходимите лесоустройствени, лесозащитни и лесосанитарни мероприятия Експертни оценки и определяне на базисни цени на горски масиви, отдели и подотдели с цел замяна, изключване от горския фонд, учредяване право на ползване и сервитути, покупко-продажба на гори и земи от горския фонд, ландшафтно проектиране, озеленяване и рекултивация