Областни градове

АСОЦИАЦИЯТА е създадена като юридическо лице – сдружение с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ със седалище и адрес на управление гр. София. ЦЕЛИТЕ, които Асоциацията си поставя са: Подпомага, консултира и съдейства на пострадалите при ПТП лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за

Пловдив
независима консултантска организация, която осъществява експертни услуги по разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване

Основната цел на Камарата се състои в насърчаване на двустранните търговски интереси между България и Италия, чрез предлагане на услуги, обновяване и улесняване на предприемаческата дейност на своите членове.

бременност раждане отглеждане деца обществено здравеопазване акушерки кърмене родилен дом

Фирмата е създадена с Решение № 649/19.03.2007г. на Врачански окръжен съд по фирмено дело №222/2007. Основният предмет на дейност на дружествот

София
Българска Асоциация на електротехниката и електрониката в България - БАСЕЛ

1. Какво представлява БСК? Българската Стопанска Камара е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност. В Камарата могат да членуват държавни

ФОНДАЦИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ е учредена на 17.09.1991 год. в София. Регистрирана е в Софийски градски съд по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и при Министерство на правосъдието – Централен регистър като организация с обществено полезна дейност.

Защита на интересите на фирмите от София; обучение, бизнес контакти

Турция, Истанбул
На вниманието на управителите на Български фирми желаещиизнос за Турция, и внос от Турция. Занимавам се със организиране двустранни бизнес срещи с фирми производители и вносители от Турция, България, Руссия, Беларус, Казахстан, Украина.

Организации, ФондацииПрочети повече
Затвори