Агропласмент 92 В АД   itemprop=

Агропласмент 92 В АД

Фирма Агропласмент - 92 В АД е с основна дейност отглеждане и клане на водоплаващи птици, добив на патешки дроб и месо, патешки субпродукти и производство на механично отделено месо. Главният приоритет на фирмата е качеството и безопасността на продукта.
Агропласмент - 92 В АД Фирма АГРОПЛАСМЕНТ 92 В АД съществува от 1996 г. с основна дейност: Отглеждане, гушене и клане на водоплаващи птици, производство на патешки дроб и месо, патешки субпродукти и производство на механично отделено месо. В продължение на повече от 10 години фирмата се утвърждава на европейския и вътрешния пазар и непрекъснато се развива. През 2007 г. беше извършена реконструкция и модернизация съобразно хигиенните изисквания на Европейския съюз. Гъшата кланица се намира в гр. Добрич, на Околовръстен път Добротица. Производството е разпределено в подходящи за целта отделни помещения: рампа за разтоварване на живите птици, кланична зала, кормачно помещение, зала за разфасовка, експедиция на готовите продукти, които отговарят на високите европейски изисквания. Разполага с шест хладилни камери, обособени за съхранение на суровина и готов продукт според технологията на производство от -35? до + 4? С. Съвременното технологично оборудване осигурява производство на висококачествени продукти. Кланицата е одобрена за предлагане на продукцията на общия пазар на страните от Европейския съюз. Ръководството на АГРОПЛАСМЕНТ - 92 - В АД е разработило своята политика по качеството и безопасност на продукта, като средство за управление на фирмата с цел подобряване на вече постигнатите резултати. Усилията са насочени в следните направления: Удовлетворяване на настоящите и бъдещи изисквания на клиентите Мотивиране на служителите за по-ефективна работа Поддържане и постоянно подобряване на системата за управление на качеството и безопасността на продукта Повишаване на качеството на продукта и предлаганите услуги и ограничаване на рекламациите, а при наличието на основателни такива, предприемане на своевременни и адекватни действия за компенсиране на клиента Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси Вземане на оперативни решения, основани на факти за постигане на баланс между параметрите желано/възможно Спазване на актуалната нормативна база и други изисквания, възприети от организацията Спазване на въведените инструкции за хигиена и мониторинг в системата за самоконтрол Въвеждане и актуализиране на добри производствени практики Агропласмент 92 В АД съгласно изискванията на ISO 9001:2000 и ISO 22000:2005. Инвестира се в обучение и развитие на служителите за повишаване на тяхната квалификация. Днес в предприятието работят над 90 души. Създадени са безопасни условия на труд, поддържа се благоприятен психологически климат в колектива, за работниците се организират екскурзии в страната и чужбина. Гъша кланица притежава още регистрации като обекти: Предприятие за храна за домашни любимци Суровата храна за домашни любимци се произвежда от Странични животински продукти от 3 категория - крака, глави, кожи от шийки, метакарпални и дигитални кости на патици, употребява се като сурова храна само за домашни любимци и е негодна за консумация от човека. Тя преминава процес бързо замразяване с цел да се осигури запазване на продукта. Техническо предприятие за перушина Мокро скубаната перушина се изсушава и е предназначена за износ за държави от ЕС. Тя служи за суровина за предприятия, в които допълнително се преработва.

Агропласмент 92 В АД - отрасли:


Селско Стопанство, Птицевъдство, Месо, Колбаси,