Солинекс АД - Вижте още

Солинекс АД

Фирма СОЛИНЕКС АД отдава под наем собствени складови площи - Хладилни камери, Сухи складове, Складове с температурен контрол, Шоково замразяване. Фирма СОЛИНЕКС АД фигурира в списъка на одобрените предприятия за търговия с храни от животински произход със страните членки от Eвросъюза.
хладилни камери
“СОЛИНЕКС”АД
Заповядайте в сайта на “СОЛИНЕКС”АД – предпочитаният доставчик на широк спектър от логистични и складови услуги в областта както на производството и съхранението на хранителни стоки и стоки от животински произход, така и на междинното съхранение на странични животински продукти (СЖП) категория 3, и последваща експедиция за термично и физично обезвреждане и преработка.

За нас

„СОЛИНЕКС”АД е създадено чрез съчетаване на професионализма и многогодишния опит на утвърдени експерти в складовото и логистичното обслужване, със съвременните технологични достижения при постоянно развитие и модернизация на материалната база и оборудване, съобразно динамиката на съвременните нормативни изисквания и актуалните нормативни изисквания.

„СОЛИНЕКС”АД е утвърден участник на пазара на складови и логистични дейности, като повече от двадесет и три години предоставя висококачествени услуги в следните направления:

Складове и хладилни камери под наем
 • уеърхаузинг и логистика, осъществявани в широк спектър от модерни складови съоръжения и инфраструктура: хладилни камери, (с оборудвани съоръжения за шоково замразяване), темперирани складове, сухи складове и открити складови площи;
 • товаро-разтоварни и транспортни дейности;
 • пакетаж, етикетиране и амбалажна обработка;
 • предоставяне на производствени халета под наем;
 • предоставяне на офисни помещения под наем;
 • косултантска и инженерингова дейност;
 • посредничество при търговска дейност;
През годините от своето създаване, до днес, „СОЛИНЕКС”АД е било партньор и е предоставяло логистични и складови услуги на редица утвърдени икономически субекти като напр. „КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ”АД, „КОКА КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ”АД, „КЕНАР”ООД, „БУЛЛОГ”ООД, „ДЕЛТА БЪЛГАРИЯ”АД, „ФОРНЕТИ БЪЛГАРИЯ”ООД, „НОВА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ”АД и много други.

„СОЛИНЕКС”АД разполага с изграден в района на с.Петърч, община Костинброд, в непосредствена близост до гр. София (16км.) съвременен логистично – индустриален комплекс, включващ: хладилна складова база, производствени и манипулационни сгради и съоръжения и административни сгради и автономна инфраструктура. Комплексът е изграден на самостоятелен парцел от 40.000кв.м., върху които има 19.000кв.м. закрити площи и се състои от:

СКЛАДОВА БАЗА със следните обособени сектори:


 • Сектор ХЛАДИЛНИ СКЛАДОВИ КАМЕРИ в температурен режим от 0 гр.С, до минус 21 гр.С с изградени към тях:
 • СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ШОКОВО ЗАМРАЗЯВАНЕ – до минус 40 гр.С, с възможност за замразяване на 12 тона хранителни продукти;
 •   * Товаро - разтоварни услуги с електрокар
 • Шаржови замразвателни тунели с капацитет 10-12 тона;
 • Съоръжения за зреене на цитрусови плодове с капацитет 10-12 тона;
 • Сектор ТЕМПЕРИРАНИ СКЛАДОВЕ – в температурен режим от +2 до +15 гр. С с капацитет над 4000 палетоместа;
 • Сектор СУХИ СКЛАДОВЕ;
 • Сектор ОТКРИТИ СКЛАДОВИ ПЛОЩИ
 • ИНДУСТРИАЛНА ЧАСТ с изградени цехове и производствени мощности в областта на хранително-вкусовата и зеленчуко-преработвателната промишленост и производствени помещения за извършване на пакетажни, ко-пакетажни, амбалажни и етикетировъчни манипулации;
 • АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ с изградени офиси, хранителен блок и ОХРАНЯЕМ ПАРКИНГ;
 • Складовата база е със самостоятелно ел. захранване и с възможност за аварийно автономно агрегатно ел. ахранване.
 • Логистично-индустриален комплекс „Солинекс” в с. Петърч има изградена собствена пречиствателна станция за отпадните води.
 • Районът и съоръженията на логистично-индустриален комплекс „Солинекс”АД е с изградена 24-часова система за видеонаблюдение и е под денонощна въоръжена охрана,със собствен лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 2171/26.07.2012 г.
С Удостоверение за регистрация № 002/17.07.2012 г. издадено от Областна дирекция по безопастност на храните София област, „Солинекс” АД извършва и услуга по съхранение на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти, получени от странични животински продукти (СЖП) категория 3.Със собствен специализиран превоз СЖП продуктите се превозват до специализираните складови съоръжения на „Солинекс” АД до последващата им експедиция за термично и физично обезвреждане или приработка.

Солинекс” АД е сертифицирано по ISO 9001:2008 (сертификат HU 03/58403) и внедрена HACCP система. Складовата база е сертифицирана в съответствие с изискванията на Евростандартите и е включена в официалния списък на Агенцията по храните, утвърден от Министрството на земеделието, за сертифицирани по евроизискванията предприятия за съхранение и търговия на продукти със страни от ЕО.

Солинекс АД

Услуги

Солинекс АД  
 • Съхранение, манипулиране и вътрешен транспорт на опаковани хранителни продукти, трупно месо и нехранителни продукти с изключение на петролни горива, взривни вещества и газообразни продукти на химическата промишленост.
 • Шоково замразяване на месо, плодове и зеленчуци без предварителна подготовка и последващо опаковане на същите.
 • Преопаковане на консуматорски в „Кеш Енд Кери“ единици по заявка на клиента.
 • Етикетиране на продукти по заявка на клиента.
 • Съхранение на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти, получени от странични животнсипродукти /СЖП/ кат.3 .и последваща експедиция за термично и физично обезвреждане или преработка.
Активът на дружеството, изцяло частен, се състои от изградена складова база на площ от 27 817 кв.м., на която са изградени 9 блока с температурен диапазон на съхранение на продукти от -20С до +20С

Солинекс АД - отрасли:


Митнически Услуги,
5 3