Карамфила Симеонова Буюклиева е нотариус от град Асеновград. Нотариус Карамфила Симеонова Буюклиева №277 има собствена кантора на територията на гр. Асеновград. Нотариални консултации в устен или писмен вид. Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи.

Нотариуси Асеновград

Асеновград
Изготвя документи и изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи. Учредяване на вещно право върху недвижим имот. Нотариални заверк

Нотариални услуги в населено място Асеновград