Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят | BUSINESS.bg

Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят

Дата:

Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят

Енергийният мениджмънт не е ново понятие, но през последните години придобива все по-широка популярност в глобален мащаб. Нарастващото му значение става все по-ясно на фона на намаляващите запаси на едни от основните невъзобновяеми енергийни източници, както и непрестанно нарастващите цени на електроенергията.

Тези негативни последици пряко засягат както интересите на бизнеса, тъй като производството е пряко зависимо от потреблението на енергия, така и всеки един индивидуален потребител, който използва енергия най-вече за битови цели. Какво точно представлява енергийният мениджмънт и може ли той да се окаже панацея за всички тези проблеми?

Какво означава енергиен мениджмънт?

Енергийният мениджмънт е понятие, което с времето e придобило широко значение, но най-общо се изразява като проактивната, организирана и системна координация на доставянето, преобразуването, разпределението и използването на енергия, за да се отговори на изискванията, като се вземат предвид екологичните и икономическите цели.

Основната идея на енергийния мениджмънт е насочена именно към оптималното потребление на енергия, като се намалят загубите  при предаването на енергия, съхранява се енергия за бъдеща консумация и не на последно място - бъдат намалени разходите.

Какви са различните аспекти на управлението на енергията?

Управлението на енергията може да се разгледа в множество различни аспекти. Един от ключовите аспекти е свързан с енергийния мониторинг на индустриални предприятия, големи търговски сгради и други подобни обекти, които са едни от големите консуматори на енергия и са пряко зависими от нея.

Внедряването на системи за енергиен мениджмънт в тези организации има потенциала значително да оптимизира тяхното потреблението на енергия и редуцира загубите.

Статистиките сочат, че предприятията, които инвестират в системи за енергиен мениджмънт имат потенциал да намалят разходите си за електроенергия с около 20%. Предвид високата цена на тока, тази инвестиция не само, че бързо ще се изплати, но в бъдеще спестените разходи биха могли да се използват за модернизиране или  разширяване на дейността.

Освен на ниво организация, управлението на енергията в жилищните сгради е още един важен аспект на енергийния мениджмънт. Макар потреблението на домакинствата традиционно да е по-ниско от това на предприятията, общият им обем на потребление е голям.

Защо управлението на енергията е важно?

Управлението на енергията е средство за контрол и намаляване на потреблението на енергия, което дава възможност на собствениците и ползвателите на индустриално предприятие или сграда да получат значителни ползи:

Намалени разходи - разходите за електроенергия са едни от най-големите комунално-битови разходи за всяка организация. Редуцирайки ги, вашият бизнес може да си осигури по-голяма рентабилност и да спестите средства, които да инвестирате в други важни направления.

Намалете въглеродните емисии - негативният екологичен ефект от потреблението на енергия в глобален мащаб е сериозен. Затова днес все повече държави въвеждат ограничения за предприятията, свързани с намаленото отделяне на въглеродни емисии. Енергийният мениджмънт е начин да оптимизирате използването на енергия и да намалите отделените парникови емисии.

Намалете риска - колкото повече енергия консумирате, толкова по -голям е рискът, че цените на енергията или недостигът на доставки могат сериозно да повлияят на вашата рентабилност. Системите за управление на енергията помагат да намалите този риск.

Ако и вашата компания иска да се възползва от възможностите, които системите за енергиен мениджмънт предлагат, ще откриете доверен партньор в лицето на Comicon.

Компанията има дългогодишен опит в сферата, а нейният екип от професионалисти ще ви помогне да откриете и изберете най-ефективното решение за вашия бизнес. Повече информация може да откриете на: https://www.comicon.bg/bg.