Бизнеси в град Златия (Монтана)

Златия (Монтана)
Предучилищно и основно образование

Отглеждане на зърнени, технически клубеноплодни и фуражни култури.