Житен (Област София)
Дейност в областта на химическата промишленост.