Град Главиница се намира в източната Дунавска равнина, а административно спада към област Силистра. Характеризира се с хълмовидно-равнинен релеф, с надморска височина варираща между 200 и 300 м. Наличие на подземни реки. Климатът е умереноконтинентален.

Производство на майонезени салати "Ми

Газостанции и метан-станции

Производство на бетонови и варови разтвори.

Главаци
Въглища, кокс и брикети - добив, производство и тър

Производство на зърно и брашно

Стоматологичен кабинет

Продажба на лекарства и медицински консумативи.

Счетоводни и одиторски дейности.