Строителни, проектантски и транспортни услуги за хидромелиорациите.

Капково напояване в населено място Ловеч