Строителни, проектантски и транспортни услуги за хидромелиорациите.

Капково напояване на домати в населено място Ловеч