Производство на бетон и бетонови изделия, инертни материали и транспорт.

Предучилищно и основно образование

Производство на зърно и брашно