Мечкарево
Производство на пластмасови чаши за еднократна употреба