Изгрев (Област Варна)
Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде