Основно училище.

Воденичане
Отглеждане на зърнени, технически клубеноплодни и фуражни култури.