Основно училище.

Мелница
Отглеждане на зърнени, технически клубеноплодни и фуражни култури.