Основно училище.

Маломирово
Отглеждане на зърнени, технически клубеноплодни и фуражни култури.