Основно училище.

Малък манастир
Отглеждане на зърнени, технически клубеноплодни и фуражни култури.