Предучилищно и основно образование

Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство.