Предучилищно и основно образование

Основно училище.

Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство. Фурна за хляб.