Основно училище.

Недялско
Отглеждане на зърнени, технически клубеноплодни и фуражни култури.