Людмил Кантарджиев ЕТ  itemprop=

Людмил Кантарджиев ЕТ

Инженерно-геоложко проучване. Изработка на доклади за строителни изкопи и насипи. Инженерно-Геоложка и Хидрогеоложка картировка на пътни, железопътни, канални и водопроводни трасета. Инженер-геоложки доклади за гражданското строителство. Устойчивост на
Инженерно-геоложко проучване. Изработка на доклади за строителни изкопи и насипи. Инженерно-Геоложка и Хидрогеоложка картировка на пътни, железопътни, канални и водопроводни трасета. Инженер-геоложки доклади за гражданското строителство. Устойчивост на склонове и откоси. Проектиране на геозащитни съоръжения. Хидрогеоложкo проучванe. Оценка степента на замърсяване на води и почви. Изготвяне на Експертни становища за състоянието на земнонасипни язовирни стени, хвостохранилища и шламохранилища.

Людмил Кантарджиев ЕТ - отрасли:


Архитектура,
5 1