Файер Сeкюрити - Вижте още

Файер Сeкюрити

"Файер сeкюрити" ЕООД е създадена от инж. Димчо Йовчев, дългогодишен служител на службата за пожарна безопасност със задълбочени познания в областта на опазването и защитата както на вече изградени обекти, така и на новостроящи се сгради и съоръжения, магазини, молове, търговски обекти

FIRE SECURITY Ltd
ПОЖАРНА   БЕЗОПАСНОСТ   ПРОЕКТИРАНЕ   КОНСУЛТАЦИИ РЕШЕНИЯ  „Файер секюрити” ЕООД е създадена от инж. Димчо Йовчев – магистър по пожарна и аварийна безопасност, завършил Академията на МВР – София. Има двадесет годишен опит в системата на пожарната безопасност и притежава задълбочени инженерно-технически знания, и познания в областта на противопожарната охрана.

Фирмата е лицензирана да осъществява дейност „противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти” на територията на Република България.

Фирмата е утвърден и доверен партньор при проектиране, реконструкции и поддържане на пожарната безопасност на малки и големи обекти (промишлени предприятия, хотели, ресторанти, търговски обекти, здравни, детски и учебни заведения, държавни институции).

УСЛУГИ

Файер сeкюритиФайер сeкюритиФайер Сeкюрити

ПЛАНОВЕ И СХЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ


 • Изготвя противопожарно досие (правила, инструкции, планове, заповеди, протоколи и др.) на обект и подпомага воденето му.
 • Изработва планове и схеми за евакуация съгласно новата Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, която отменя Наредба № Із-2377/15.09.2011 г
 • Инструктаж и обучение на работници и служители по пожарна безопасност.
 • Подпомага организирането и провеждането на учебна евакуация.
 • Ежемесечни проверки и водене на дневник за контрол на наличността и изправността на носими и возими пожарогасители, в съответствие с Приложение 4 към чл.13(1)
 • Ежемесечни проверки на вътрешни пожарни кранове, съгласно изискванията БДС EN-671-3
 • Протоколи за годността на евакуационно осветление, пожарозащитни врати и клапи.
 • Подпомага изготвянето на протокол за осигуряване пожарната безопасност на отоплителни уреди.
 • Противопожарно обследване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обектите (чл.4 т.3 от Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г.)
 • Изготвя план за предотвратяване и ликвидиране на аварии съгласно чл. 35 от Закона за защита при бедствия

ПРОЕКТИРАНЕ


 • Част „Пожарна безопасност“ към инвестиционните проекти – съгласно НАРЕДБА Із-1971/ 29.10.2009 г. „за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”.
 • Автоматични пожароизвестителни системи.
 • Вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината при избор на естествена вентилация.
 • Автоматични пожарогасителни инсталации.
 • Защита на метални и дървени конструкции.
 • Оповестителни системи.
 • Евакуационно осветление.

КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ


 • Съдействие при провеждане на мероприятия за отстраняване на констатирани нарушения от страна на службите за пожарна безопасност
 • Консултиране на ръководители или собственици на обекти относно материалната стойност на различни решения за пожаробезопасност и финансова целесъобразност.
 • Консултации по отношение на пожарната безопасност при проектиране, строителство на строежи и експлоатация на обекти.
 • Изготвяне на становища за Технически и Работни проекти на обекти за съответствие с изискванията на българското законодателство по отношение на пожарната безопасност.

Файер сeкюритиФайер сeкюрити

ПОЖАРО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ


 • Професионален оглед на място на пожар като източник на обективна информация като се спазват необходимите правила и изисквания за такъв род изследвания.
 • Изясняване същността и ролята на определени обстоятелства, вещества, материали, машини, съоръжения и други, за възникване, развитие и разпространение на пожар.
 • Установяване на вероятната причина за възникване на пожар.
 • Писмено пожаро-техническо заключение.

www.fire-security.bg