Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Файер Сeкюрити - Вижте още

Файер Сeкюрити

"Файер сeкюрити" ЕООД е създадена от инж. Димчо Йовчев, дългогодишен служител на службата за пожарна безопасност със задълбочени познания в областта на опазването и защитата както на вече изградени обекти, така и на новостроящи се сгради и съоръжения, магазини, молове, търговски обекти
Файер Сeкюрити
Файер секюрити ЕООД
Файер секюрити ЕООД предлага безопасност за Вашия бизнес и дом с професионален опит, знания и идеи.

Гордеем се, че сме една от първите фирми, предлагащи абонаментно обслужване и лицензирана да осъществява дейност „противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти” на територията на Република България.

В който и сектор да работите ние можем да предложим подходящи и достатъчни мерки за пожарна безопасност, които ще удовлетворят службите за ПБЗН, дори ако вече сте получили разпореждане.

Тъй като сме независими от доставчици и монтажници ние сме в състояние да Ви предоставим солидни, безпристрастни съвети относно оборудването за защита и всеки аспект на пожарната безопасност.
Файер Сeкюрити

Информация за фирмата


Файер секюрити ЕООД е създадена от инж. Димчо Йовчев – магистър по пожарна и аварийна безопасност, завършил Академията на МВР – София. Има двадесет годишен опит в системата на пожарната безопасност, притежава задълбочени инженерно-технически знания и компетентност в областта на противопожарната охрана.

Нашата цел е да преодолеем формализма и безразличието и да насочим вниманието на инвеститорите, ръководителите и собственици на обекти към отговорно и професионално осигуряване на безопасност за живота и здравето на хората и опазване на материалната база.

Ако вече сте убедени, че това е важно, но нямате необходимите знания и време да го осъществите можете да ни се доверите – за консултация, съвет, конкретна услуга или постоянна поддръжка и грижа за пожарната безопасност на Вашия обект.


Информация за фирмата


ПЛАНОВЕ И СХЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ

 • Изготвя противопожарно досие (правила, инструкции, планове, заповеди, протоколи и др.) на обект и подпомага воденето му.
 • Изработва планове и схеми за евакуация, съгласно Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г.
 • Определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете и групите на пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за ПБ
 • Изготвяне на табели и знаци за обекта в съответствие с Наредба № 8121з-647/ 01.10.2014 г. и Наредба № РД 07/8 от 20.12.2008 г.
 • Инструктаж и обучение на работници и служители по пожарна безопасност.
 • Подпомага организирането и провеждането на учебна евакуация.
 • Ежемесечни проверки и водене на дневник за контрол на наличността и изправността на носими и возими пожарогасители, в съответствие с Приложение 4 към чл.13(1).
 • Ежемесечни проверки на вътрешни пожарни кранове, съгласно изискванията БДС EN-671-3.
 • Протоколи за годността на евакуационно осветление, пожарозащитни врати и клапи.
 • Подпомага изготвянето на протокол за осигуряване пожарната безопасност на отоплителни уреди.
 • Противопожарно обследване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обектите (чл.4 т.3 от Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г.).
 • Изготвя план за предотвратяване и ликвидиране на аварии съгласно чл. 35 от Закона за защита при бедствия.

Файер сeкюрити

ПРОЕКТИРАНЕ

 • Част „Пожарна безопасност“ към инвестиционните проекти – съгласно Наредба Із-1971/ 29.10.2009 г. „За строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”.
 • Автоматични пожароизвестителни системи.
 • Вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината при избор на естествена вентилация.
 • Автоматични пожарогасителни инсталации.
 • Огнезащита на метални и дървени конструкции.
 • Оповестителни системи.
 • Евакуационно осветление.

Файер Сeкюрити

КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ

 • Съдействие при провеждане на мероприятия за отстраняване на констатирани нарушения от страна на службите за пожарна безопасност.
 • Консултиране на ръководители или собственици на обекти относно ефективността, поддръжката и цената на различни решения за пожарна безопасност.
 • Консултации по отношение на пожарната безопасност при проектиране на строежи и експлоатация на обекти.
 • В помощ на инвеститорите изготвя становища за Технически и Работни проекти на обекти за съответствие с изискванията на българското законодателство по отношение на пожарната безопасност.

Файер Сeкюрити

ПОЖАРО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

 • Професионален оглед на място на пожар като източник на обективна информация като се спазват необходимите правила и изисквания за такъв род изследвания.
 • Изясняване същността и ролята на определени обстоятелства, вещества, материали, машини, съоръжения и други, за възникване, развитие и разпространение на пожар.
 • Установяване на вероятната причина за възникване на пожар.
 • Писмено пожаро-техническо заключение.

Файер Сeкюрити

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..