Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..

Делта Консулт ВХ - Вижте още

Делта Консулт ВХ

Делта Консулт ВХ се намира в град Благоевград. Ние извършваме дейности и услуги, свързани с строителен и инвестиционен контрол, строителен надзор, съставяне на технически паспорти на сгради и други.
Делта Консулт ВХ
Делта Консулт ВХ
Делта Консулт ВХ се намира в град Благоевград. Ние извършваме дейности и услуги, свързани с проектирането и строителството. Занимаваме се със строителен и инвестиционен контрол, строителен надзор, съставяне на технически паспорти на сгради и други.

В нашия екип има и членове на Камарата на Независимите оценители, които изготвят Оценка на ДМА.

Услуги

 • Проектиране
 • Строителен надзор
 • Технически паспорт

Делта Консулт ВХ

Съставяне на Технически паспорт

Ние от Делта Консулт ВХ съставяме Технически паспорти на сгради. Техническият паспорт е документ, който включва техническите характеристики на сградата, инструкции за експлоатация, ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата в експлоатация (§5, т.64 от ЗУТ).

За новостроящите се сгради, той съдържа данни за строежа, за основните му характеристики, мерките за поддържане, срокове за извършване на ремонти, както указания и инструкции за безопасна експлоатация. Техническият паспорт се изготвя от консултант за строежите от първа до четвърта категория или от технически ръководител за строежите от пета категория. За съществуващите сгради Техническият паспорт се съставя след направено обследване на сградата.

Техническите паспорти на сградите и съоръженията се съставят в две екземпляра един за собственика и един за общинската администрация по местонахождение на сградата. Заверено копие от паспорта се предоставя и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Оценка на ДМА

Като регистрирани независими оценители при извършване на оценки, ние спазваме Кодекса за професионална етика на независимите оценители и установените принципи за работа, като:

Делта Консулт ВХ
 • независимост;
 • обективност и безпристрастност;
 • професионална компетентност;
 • конфиденциалност;
 • професионално поведение;
 • почтеност;
 • отговорност.

Ние от Делта Консулт ВХ извършваме следните видове оценки на:

 • недвижими имоти;
 • машини и съоръжения;
 • права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения;
 • търговски предприятия и вземания;
 • финансови активи и финансови институции;
 • земеделски земи и трайни насаждения;
 • поземлени имоти в горски територии.
Делта Консулт ВХ

Делта Консулт ВХ - отрасли:


Строителство, Строителен Надзор, Проектиране,

Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..