Сондажи - Цветина - Цв.Гатев ЕООД - Вижте още

Сондажи - Цветина - Цв.Гатев ЕООД

Цветина – Цв. Гатев ЕООД развива успешно над 20 години своята дейност в областта на сондирането, инженерно – геоложките проучвания, хидрогеоложките проучвания и проектирането. Дружеството е пряк наследник на регистрираната през 1992 година ЕТ „ЦВЕТИНА”.
Сондажи -Цветина-Цв.Гатев ЕООД
"Цветина-Цв.Гатев"ЕООД
Фирма "Цветина-Цв.Гатев"ЕООД има дългогодишен опит и стотици успешно изпълнени проекти в Инженерно-геоложки проучвания , Хидрогеоложки проучвания , Сондажи за вода , Проектиране на водовземни съоръжения

Инженерно-геоложки проучвания

 • проучвателно ядково сондиране
 • провеждане на полеви методи : статични и динамични пенетрационни опити
 • геофизични изследвания
 • вземане и изследване на скални и почвени проби в акредитирани лаборатории за определяне на физико-механичните и якостно-деформационните показатели на строителните почви

Изготвяне на доклад за проведеното инженерно-геоложко проучване

Хидрогеоложки проучвания

 • проучване за търсене на подземни води и отводняване на терени и изкопи
 • провеждане на опитно-филтрационни опити и определяне на филтрационните параметри на водоносния пласт
 • геодезическо заснемане
 • геофизични проучвания
 • изследване химичния състав на водите
 
 • Сондажи -Цветина-Цв.Гатев ЕООД
 • Сондажи -Цветина-Цв.Гатев ЕООД
 • Сондажи -Цветина-Цв.Гатев ЕООД
 • Сондажи -Цветина-Цв.Гатев ЕООД
 • Сондажи -Цветина-Цв.Гатев ЕООД

Изготвяне на доклад за проведеното хидрогеоложко проучване

Сондиране

Изграждане на сондажни кладенци за питейно-битово,промишлено и поливноводоснабдяване

Сондажи -Цветина-Цв.Гатев ЕООДСондажи -Цветина-Цв.Гатев ЕООДСондажи -Цветина-Цв.Гатев ЕООД
 • . с диаметър на сондиране от 165 мм до 300мм в здрави скали до дълбочина 300м и с диаметър на сондиране от 150мм до 500 мм в меки скали,пясъци и глини с дълбочина до 300м.
 • . Обсаждане ствола на сондажа:
  • - с PVC тръби от Ф114 до Ф300 и филтри с фабричен слот от 0,5 до 2,5 мм
  • - с безшевни тръби и филтри от Ф125 до Ф219
  • - с кондукторни метални колони от Ф273 до Ф455
 • . в задтръбното пространство се полага филцова засипка с едрина 4-8мм
 • Ерлифтно водочерпене за прочистване на сондажа
 • Водочерпене с помпа за доказване на дебит,статично и динамично водно ниво
 • Доставка и монтаж на помпи и хидрофорни системи

Изграждане на водопонизителни сондажи,пиезометрични сондажи,сондажи за термопомпени инсталации и взривни сондажи ;

Проектиране

Сондажи -Цветина-Цв.Гатев ЕООД  
 • Изготвяне на проекти за изграждане на водовземни съоръжения,съгласно изискванията на Наредба №1/10.10.2007г.
 • Изготвяне на проекти за добив на подземни води от водовземно съоръжение,съгласно изискванията на Наредба №1/10.10.2007г.
 • Изготвяне на проекти за оразмеряване на санитарно-охранителни зони около водоизточници на повърхностни и подземни води,съгласно изискванията на Наредба №3/16.10.2000г.
4.7 15