ФОКС ГЕО ООД  itemprop=

ФОКС ГЕО ООД

"ФОКС ГЕО" ООД се занимава с геодезически услуги свързани със заснемане, кадастър, проектиране, както и консултантски услуги в тези области. Създадена е през 2014 г. Разполага с екип от високо квалифицирани специалисти, които работят с най-ново поколение техника и софтуер. Фирмата
"ФОКС ГЕО" ООД ФОКС ГЕО ООД се занимава с геодезически услуги, свързани със заснемане, кадастър, проектиране, както и консултантски услуги в тези области.                                За нас: "ФОКС ГЕО" ООД се занимава с геодезически услуги свързани със заснемане, кадастър, проектиране, както и консултантски услуги в тези области. Създадена е през 2014 г. Разполага с екип от високо квалифицирани специалисти, които работят с най-ново поколение техника и софтуер. Фирмата предлага коректност и бързина при обслужването на своите клиенти. Занимава се с извършване на геодезически заснемания, изработване на проекти за промяна на КККР, проекти свързани с инвестиционното проектиране, всякакви видове трасировъчни дейности и GPS измервания. Притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра. Като администратор на лични данни фирмата е вписана в регистъра на Комисията за защита на личните данни.                                ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ: Извършване на различни видове геодезически заснемания: заснемане на имоти и имотни граници, сгради и техните фасади. Изработване на снимки за проектиране, снимки на дървесна растителност и снимки за търпимост. Извършване на геодезическо заснемане за изчисляване на обеми. Заснемане на подземни комуникации - ВиК, ел., топлопроводни и газопроводни мрежи.                                КАДАСТЪР: Изработване на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри при разделяне и обединяване на имоти, прилагане на ПУП, както и обособяване на нови имоти; отразяване на новопостроени и надстроени сгради, корекция в очертанието на сгради и заличаване на сгради. Изработване схеми на самостоятелните обекти в сграда по архитектурни чертежи или след направен оглед на място. Отразяване на промени в КРНИ - данни за собственост, предназначение, начин на трайно ползване, адрес и др.                                ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ: Изработване на проекти по част Вертикално планиране: Вертикална планировка, трасировъчен план и картограма на земните маси. Изработване на мотивирани предложения за изменение на план за регулация и проекти за изменение на план за регулация. Изработване на нивелетни проекти.                               www.foxgeo.com
2 4