Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Мапкад ЕООД - Вижте още

Мапкад ЕООД

Фирма МАПКАД ЕООД е създадена с основен предмет на дейност извършване на всички видове основни и специализирани геодезически видове работи.Екипът ни се състои от геодезисти инженери и техници с богат професионален опит в проектирането и реализацията на редица проекти в цялата страна.
София, ул. Плачковски манастир № 1, ет. 1

Мапкад ЕООД Мапкад ЕООД


За нас:
Мапкад ЕООД Фирма МАПКАД ЕООД е създадена с основен предмет на дейност извършване на всички видове основни и специализирани геодезически видове работи.
Екипът ни се състои от геодезисти инженери и техници с богат професионален опит в проектирането и реализацията на редица проекти в цялата страна.
Фирмата е технически обезпечена с модерна геодезическа и офис техника.
Притежава необходимото професионално оборудване, производство на водещи фирми, както и професионален софтуер, необходим за извършване на дейността. Всички процеси, свързани с измерване, обработка и оформяне на крайните резултати, са автоматизирани.

При договорни отношения с много строителни и проектантски фирми на територията на цялата страна фирмата е осъществявала геодезически дейности при инвестиционното проектиране и строителството, устройственото планиране и специфични дейности.

В сътрудничество с водещи архитекти е участвала и в разработването на значителен брой проекти по част Геодезия и изготвяне на вертикалните планировки на курортни и вилни селища, на жилищни и обществени обекти, някои от които са носители на Наградата за сграда на годината


Геодезия :


1.ОБЩИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

 • Създаване на геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) и работна геодезическа основа (РГО)
 • Изработване на геодезическа снимка и топографски план
 • Изготвяне на план на подземна и надземна инфраструктура
 • Площна нивелация
 • Заснемане на линейни обекти (пътища, реки, канали, електропроводи и др.)
 • Пространствено заснемане на фасади, калканни стени и недостъпни точки
 • Изработване на надлъжни и напречни профили
 • Определяне на площи и обеми
 • Трасиране на граници, сгради и съоръжения
 • Изследване на деформации
 • Екзекутивно заснемане на линейни площни обекти
 • Оцифряване и съвместяване на цифрови модели
Мапкад ЕООД


2.ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Мапкад ЕООД
 • Изготвяне на проекти по вертикално планиране – вътрешно квартални пространства, сгради, улици, зони за благоустрояване,
 • Геометрично решение на улици, кръстовища и паркинги
 • Трасировъчни проекти на сгради и съоръжения
 • Нивелетни проекти
 • Проект за картограма на земни маси
 • Проекти за третиране на хумусния слой3.ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ

 • Изработване на подробни устройствени планове (ПУП)
 • план за регулация
 • план за улична регулация
 • парцеларен план
 • план-схема за вертикално планиране към ПУП
 • Частично изменение на подробни устройствени планове
 • Нивелетни проекти и нивелационни планове
 • Трасировъчен карнет на дворищната регулация
 • Трасиране на осова мрежа
 • Трасиране на имотни граници
 • Отстраняване на фактически грешки при регулационен план
 • Проверка на имотни граници
 • Определяне на площта на урегулиран поземлен имот
 • Други услуги, свързани с правата, ползването и управлението на поземлените имоти


4.ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

 Мапкад ЕООД
 • Даване на строителна линия и ниво
 • Трасиране на изкопни работи
 • Определяне обема на иззетите земни маси
 • Прецизно трасиране на сгради (контур, оси и колони и отделни конструктивни елементи)
 • Контрол по време на строителството
 • Трасиране на окачени фасади
 • Контролни геодезически заснемания на извършените строителни работи
 • Екзекутивно геодезично заснемане
 • Нанасяне в кадастралния план по чл.52 от ЗКИР5.КАДАСТЪР

 • Създаване и попълване на кадастрални и специализирани карти
 • Нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл.52 о т ЗКИР
 • Образуване на нови имоти
 • Проекти за разделяне или обединяване на имоти
 • Изменения на кадастрални и специализирани карти
 • Определяне на площта на поземлен имот


Счетоводство:

Мапкад ЕООД
 • Пълно счетоводно обслужване на абонамент
 • ТРЗ - мениджмънт, социално, здравно и пенсионно обслужване
 • Годишно счетоводно приключване
 • Допълнителни услуги и консултации

Мапкад ЕООД - отрасли:


Геодезия, Архитектура, Кадастър,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..