ВН ИНЖЕНЕРИНГ  ЕООД  itemprop=

ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Строителни услуги. Консултантаска дейност. Експертни оценки и анализи. ВН ИНЖЕНЕРИНГ – ЕООД, гр. София е създаденa на 25 .03. 2011 г . като Еднолично дружество с ограничена отговорност . Основните предмети на дейност на дружеството са: Строително-изпитвателна лаборатория; Консултантски
ВН ИНЖЕНЕРИНГ – ЕООД, гр. София е създаденa на 25 .03. 2011 г. като Еднолично дружество с ограничена отговорност. Основните предмети на дейност на дружеството са: Строително-изпитвателна лаборатория; Консултантски услуги и Посредничество; Проектиране, изпълнение на проектантски и авторски надзор; Проучвателна и консултантска ейност в строителството; Експертни оценки и анализи; Изготвяне на Технически паспорти; Комплексни геодезически услуги; Друга проектанска и инженерингова дейност в страната и чужбина; Изпитвателна строителна лаборатория към ВН ИНЖЕНЕРИНГ – ЕООД, гр. София е сертифицирана по ISO 9001 – чрез интегрирана система за управление на качеството и при спазване на изискванията за съответствие по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Това дава основание фирмата да изгражда стратегия, ориентирана към изпълнение на дейноста си, както на територията на страната, така и извън нея. УСЛУГИ Изпитвателна строителна лаборатория към ВН ИНЖЕНЕРИНГ – ЕООД Съвременното оборудване от световно известни фирми като CONTROLS, HILTI и TESTING и висококвалифицираните специалисти, с което разполага лабораторията, осигуряват качествено извършване на следните видове изпитвания и услуги: Материали добавъчни едри за обикновен бетон; Пясък за обикновен бетон; Бетонова смес; Бетон – обикновен; Камък трошен за асфалтови покрития; Пясък за пътни настилки; Строителни почви; Плочи тротоарни бетонни (квадратни и правоъгълни); Бордюри бетонни; Строителни елементи - изделия от бетон; Армировъчна стомана. Асфалтови смеси; Проектиране на рецептурни състави за бетон, мазилки и замазки и други. Освен по Българските Държавни Стандарти, лабораторията има акредитация и прави изпитвания по различни европейски и американски стандарти (EN, BS, AASHTO, ONORM и DIN). Проектанска и инженерингова дейност ; Одит Проектанска и инженерингова дейност Предварително инвестиционно проучване; Задание за проектиране; Изготвяне на идеен проект; Изготвяне на технически проект; Одит Първоначален одит за акредитиране на Строителни лабораторий и Органи за контрол по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 Геодезия в строителството Геодезическа снимка /заснемане/ Трасиране Тахиметрична снимка GPS измервания Строителен надзор Упражнява строителен надзор, като отговаря за законосъобразно започване на строежите; Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Следи за коректното изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ; Отговаря за годността на строежите за въвеждането им в експлоатация, съгласно Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и за минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Осигурява въвеждането на готовия строеж в експлоатация; Представлява възложителя по време на строителството, ако е упълномощен за това; Енергийната ефективност и други. Изготвяне Строително-технически експертизи на сгради и Технически паспорти на строежа Тази услуга е част от процедурата по въвеждане в експлоатация. За съществуващ строеж се провежда обследване по реда на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - отрасли:


Строителство, Инженеринг, Геодезия, Архитектура,
4.2 5