ГеоМарин Център ООД  itemprop=

ГеоМарин Център ООД

Проучвания в областта на околната среда, търсене, проучване и добив на основните метали и индустриални минерали, проучване и добив на нефт и газ, геотехнически проучвания и оценка на геоложката опасност и хидрогеоложки проучвания
Консултантски услуги в областта на екологията, геологията и минералните ресурси ГеоМарин център ООД е една от първите частни консултантски фирми, която е създадена веднага след настъпилите през 1989 г. промени в Източна Европа. В резултат на тези промени страната се ориентира към демократична политическа система и съответно към пазарна икономика. Първоначално бизнес стратегията на фирмата бе насочена основно към консултантска и експертна дейност. По това време ГеоМарин обслужваше предимно чуждестранни петролни компании, чиито интереси са свързани с експлоатацията на петролни и газови находища в района на Българския Черноморски шелф в периода от 1992 до 1995 г. Тези проекти бяха насочени главно към областта на морската екология и геология, както и геотехниката, в която фирмата разполагаше с висококвалифицирани специалисти. В тази област освен със свои експерти компанията работи съвместно и със специалисти от Българската академия на науките и от университетите в страната. Постепенно фирмата разшири полето на своята дейност. В момента ГеоМарин провежда консултации, експертни и инженерни дейности в следните главни направления: Екологични проучвания в морето и на сушата; Търсене, проучване и добив на метални руди и индустриални минерали; Проучване и добив на нeфт и газ; Инженерно-геоложки (геотехнически) проучвания и изследвания, свързани с оценка на природния риск; Хидрогеоложки проучвания; Картографски дейности (с ГИС методи); Консултантски и експертни дейности в областта на околната среда, екологични одити, оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), оценки (по банкови стандарти) за въздействието върху околната и социална среда (ОВОСС) и др.

ГеоМарин Център ООД - отрасли:


Геодезия, Околна Среда, Кадастър,
5 1