Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..

Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Атика ЕООД  itemprop=

Атика ЕООД

Фирма АТИКА ЕООД се занимава с инвестиционно проектиране и консултантска дейност в строителството. Проектиране на транспортна инфраструктура - пътища, жп линии, улични мрежи, транспортни съоръжения и комуникационно-транспортни планове.Проектиране на техническа инфраструктура - външни ВИК и
Варна, ул. Алеко константинов № 23, ап.30

Фирма АТИКА ЕООД се занимава с инвестиционно проектиране и консултантска дейност в строителството: - Проектиране на транспортна инфраструктура - пътища, жп линии, улични мрежи, транспортни съоръжения и комуникационно-транспортни планове - Проектиране на техническа инфраструктура - външни ВИК и ЕЛ мрежи, благоустрояване и паркоустройство - Геодезически измервания и нивелетно планиране - Изработване на Планове за безопасни и здравословни условия на труд по време на строителството - Консултантски услуги - авторски надзор, инвеститорски контрол, координатор по безопасни и здравословни условия на труд при проектирането и изпълнение на строителството, други - АВТОРСКИ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ Авторският надзор се извършва съгласно сключен договор с възложителя и има за цел контрол по изпълнение на проектите по всички части. Инвеститорският контрол се извършва съгласно договор с възложителя и има за цел да защити интересите на инвеститора и възложителя при провеждане на цялостния инвестиционен процес - ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ И НИВЕЛЕНТНО ПЛАНИРАНЕ Извършване на всички геодезически измервания необходими за процеса на проучване и проектиране и строителство и обработването им със съвременни инструменти и софтуер. Изработване на проекти за вертикално планиране. Разработване на нивелетни планове на населени места, улични мрежи и др. - ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ВЪВ ВСИЧКИ ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ Проектите по част ВИК, Електрическа и Благоустрояване и паркоустройство се разработват от правоспособни проектанти и съгласно действащата нормативна база за извършване на проучвателни и проектни дейности в Република България и изискванията на възложителя. Обемът и съдържанието на проектните разработки дават възможност на възложителите да кандидатстват за финансиране по Оперативните програми на Министерство на регионалното развитие и Министерство на земеделието, Министерство на околната среда и водите. - ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРАВЪВ ВСИЧКИ ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ Проектите по част Пътна, ЖП линии, Организация на движението, Конструктивна и други се разработват от правоспособни проектанти и съгласно действащата нормативна база за извършване на проучвателни и проектни дейности в Република България и изискванията на възложителя. Обемът и съдържанието на проектните разработки дават възможност на възложителите да кандидатстват за финансиране по Оперативните програми на Министерство на регионалното развитие и Министерство на земеделието. - КОМУНИКАЦИОННО - ТРАНСПОРТНИ ПЛАНОВЕ Разработване на цялостни комуникационно-транспортни планове за населени места, жилищни зони и квартали. Изготвяне на комуникационно-транспортни планове за отделни обекти и имоти с цел промяна на статута на земеделски земи и допускане до ПУП. - ПЛАНОВЕ ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДАПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО Разработване на Планове за безопасни и здравословни условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба No 2 от22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи от правоспособни проектанти и координатор по безопасност и здраве.

Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..

Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..