Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

ВОДСТРОЙ - ПЛОВДИВ АД - Пловдив  itemprop=

ВОДСТРОЙ - ПЛОВДИВ АД - Пловдив

1. Строителство 2. Проектиране 3. Търговска и външнотърговска дейност 4. Отдаване под наем на недвижими имоти 5. Предприемаческа дейност 6. Маркетинг 7. Търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица
Пловдив, бул. Марица № 122

"ВОДСТРОЙ - ПЛОВДИВ" АД - гр. Пловдив е регистрирано по търговския закон Акционерно дружество с уставен фонд 123641х.лв., основни фондове 920000лв. и предмет на дейност: 1. Строителство 2. Проектиране 3. Търговска и външнотърговска дейност 4. Отдаване под наем на недвижими имоти 5. Предприемаческа дейност 6. Маркетинг 7. Търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица Дружеството може да сключва договори от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу - хау и други обекти на интелектуалната собственост. Практическото приложение на регистрирания предмет на дейност е както следва: Инженерингови услугивъв всички аспекти на хидромелиоративното, хидротехническото, гражданското и селскостопанското строителство. "ВОДСТРОЙ - ПЛОВДИВ" АД извършва: - Консултантски услуги - Техническо управление на строителни обекти - Проектиране и строителство на хидромелиоративни и хидротехнически обекти като: язовири, напоителни и отводнителни системи и всички видове съоръжения, осигуряващи експлоатация на цитираните обекти, корекции на реки и дерета: - Проектиране и строителство на дъждовални системи, повърхностно и подземно капкуване - Проектиране и строителство на отводнителни системи с предназначение: обезсоляване на почвите и подобряване на почвеното плодородие - Проектиране и строителство на кравеферми, овцеэерми, птицеферми, както и съответните преработвателни предприятия. - Проектиране и строителство на граждански и промишлени сгради и складове с различно предназначение - Проектиране и изграждане на обекти на хранително - вкусовата промишленост. - Проектиране и строителство на питейно външно и вътрешно водоснабдяване и канализация, както и пречистван.телни станции за отпадъчни води - Проектиране, изграждане и експлоатация на ДЕПА за неопасни отпадъци от битова и промишлена дейност. В дружеството работят 15 специалисти с висше образование /инженери, икономисти, юрист/, 18 специалисти със средно техническо и икономическо образование, 75 високо квалифицирани работници и механизатори. В определени моменти в зависимост от договорените обекти дружеството увеличава състава си многократно съобразно необходимостта от работна ръка. При необходимост на договорни начала ползва и подизпълнители. "ВОДСТРОЙ - ПЛОВДИВ" АД гр. Пловдив е с дългогодишен опит и възможности за проектиране, строителство и експлоатация на обектите. Разполагаме с пълна гама строителна механизация и транспорт - багери, булдозери, автогрейдер, валяк, товарачна техника, автобетонпомпа, автобетоновози, автокранове, бордови коли, самосвали, тежкотонажно ремарке, два високопроизводителни бетонови завода - в с. Ръжево Конаре и в с. Първенец, ТМСИ за производство на инертни материали, цех за метални изделия и конструкции, дърводелска работилница, авторемонтна работилница, база за производство на бетонови изделия, оторизирана /лицензирана/ строителна лаборатория. На територията на България има изградени язовири с различна големина, предназначение и тип на язовирните стени. Преобладаващи са напоителните язовири. По-големите са оборудвани с контролно - измерителни уреди, а затворните им органи са автоматизирани. Фирмата е изградила и пуснала в действие напоителни и отводнителни помпени станции. За вземане на вода от реки и водоизточници и нейното транспортиране до напоителните полета са изградени масивни водохващания и различни видове главни канали. Изграждане са пречиствателни станции и съоръжения за пречистване на промишлени, комунално - битови и питейни води, като са използвани съвременни, ефективни системи и технологии. През своята многогодишна история "ВОДСТРОЙ - ПЛОВДИВ" АД гр. Пловдив е изградило най-мощните напоителни системи в България, а именно НС "Стрява - Чирпан" за 346700 дка, НС "Въча" за 207435 дка, десетки километри корекции на реки, десетки големи и над 100 броя по-малки язовири със земнонасипни стени. По значителни изградени обекти са: - язовир "Пясъчник" - язовир "Домлян" - хидровъзел Кричим - главни напоителни канали - корекции на р. Марица, Чая, Стряма, Пикла и др. Фирмата изпълнява и друго строителство: - автономно питейно водоснабдяване и канализация на над 20 селища - селско - стопанско строителство - промишлено строителство - жилищно строителство - обекти в Турция Благодарение на големите си потенциални възможности и богат опит "ВОДСТРОЙ - ПЛОВДИВ" АД е готово да посрещне и задоволи потребностите на своите бъдещи партньори и клиенти на основата на взаимен интерес.

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..