Предучилищно и основно образование

Боздуганово
Селско стопанство, растениевъдство, животновъдство, млекопроизводство.