Геодезия и геодезически проучвания, измервания и заснемания

Областни градове

Основната дейност на фирмата е поддръжа на кадастрални карти,изработване на схеми на самостоятелни, обекти,изработване на проекти за промяна на имотни граници,геодезически мрежи с всякакво предназначение,цифрови модели на кадастрални карти и ЕТК и др.

София
ГЕОДЕТ ООД, извършва топографо-геодезически и проектантски дейности, промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, създаване и поддържане на кадастър, извършване на дейности по геодезия и картография.Изработване на подробни регулационни планове, както за територия на

София
„Джес Е” ЕООД извършва геолого-проучвателни, екологични, консултантски и супервайзорски услуги, както и управление на проекти в областта на проучване и добив на минерални ресурси и въглеводороди.

Експлоратор е специализирана фирма, която провежда геологопроучвателни дейности, минно-проектиране, геодезия и маркшайдерски работи по нови или съществуващи находища на природни богатства.

Благоевград
Фирмата работи в областта на геодезията и кадастъра – изработване на кадастрални карти и регистри, извършване на геодезически измервания, дейности при изработване на подробни устройствени планове, проектиране по част „Геодезия”, създаване и поддържане на цифрови модели и база данни на

Извършваме геодезическо заснимане на сгради и съоръжения и нанасянето им в кадастралната карта или картата на възстановена собственост. Трасиране на имоти, теренно-ситуационни заснимания с прецизни двучестотни gps приемници, което определя бързината и качеството.

БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ ООД предлага професионални продукти и решения, произведени от Trimble – световен лидер в съвременните геодезически, GPS и ГИС технологии.Съвременните GPS технологии, разработени от Trimble и вложени в

СД Геоид - 93 е с предмет на дейност изработване на кадастрални и специализирани карти, геодезически дейности в проектирането и строителството, геодезически измервания за изследване на деформации, GPS - измервания на ГММП и РГО и технически дейности по по

М Дизайн ООД е създадена през 1994г., пререгистрирана през 2004, с предмет на дейност архитектурно проектиране на жилищни,обществени и промишлени сгради, интериорни проекти и градоустройство. Управител е архитект Диана Петрова Хасъмова

ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД работи и се усъвършенства в областта на строителството в София и страната. Фирмата разполага със собствена строителна техника, което й осигурява бързо и ефективно действие на малки и големи строителни обекти във всички аспекти на инфраструктурата.

Геодезия и геодезически проучвания, измервания и заснемания

Оценка: 5 - 1 гласа

Геодезията е един вид земемерно инженерство, използва се за замерване на терени, трасиране и определяне на границите на един поземлен имот.

Преди извършване на строителни дейности се налага геодезическо заснемане на терена, което ще се изпозлва за предварителни проучвания и проектиране на строежа. Извършват се геодезни заснемания и трасиране и по време на строителството, като измерванията се записват в кадастралната карта и кадастралния план на сградата или съоръжението. Геодезните дейности служат и за изготвяне на схеми на самостоятелни обекти в сграда, а също така и за определяне на количеството изкопи и насипи. При изграждането на пътища, геодезията е основен фактор за преценка, къде и как да премина определен маршрут.


Геодезия , Геодезия и кадастър , Геоложки проучвания , Кадастрална карта , Откриване на вода , Сондажи за вода , Топографски инструменти и оборудване , Хидроложки проучвания
Прочети повече
Затвори