Осъществяване на строителен надзор

Областни градове

Строителен надзор. Оценка на инвестиционни проекти.

Строителен надзор.

Варна
Фирмата ПУПИЛЛА беше създадена и регистрирана през 2005 г. в гр. Шумен като дружество с ограничена отговорност и основна дейност проектиране на жилищни, обществени и индустриални сгради, дизайн и технически услуги, строителен надзор (консулт) на сгради, вътрешна архитектура

Абланица (Област Благоевград)
Фирмата е развила дейността си по проектиране и изграждане на недвижими имоти в страната и чужбина инвеститорски контрол и техническо ръководство на строителни обекти

Бауконсулт ЕООД извършва консултантски услуги в областта на строителството, упражнява строителен надзор на сгради и съоръжения, изготвя комплексни оценки на инвестиционни проекти. Фирма Бауконсулт ЕООД

консултации по процедурите свързани със започване на строителството , самото строителство и узаконяване на готовия строеж : виза за проектиране , оценка на съответствието на проектите , разрешение за строеж ,

София
Строителен надзор.

Строителен надзор.

Лицензиран консултант от МРРБ за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор. Преустройства и промяна на предназначение на търговски и други обекти. Технически контрол по част "Конструктивна" - "Транспортно

Велико Търново
Фирма ИНВЕСТСТРОЙ 92 ЕООД предлага строителен надзор и инвеститорски контрол в строителството. Експертни оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, земеделски земи и трайни насаждения. Консултантски услуги.

Осъществяване на строителен надзор


Строителния надзор е задължително перо от всяко едно строителство. Той не е само документална част от строителството, а задължителен елемент от инспектирането на строителните процеси и гарантирането на безопасността на сградата при нейната експлоатация.

Строителен надзор се извършва от фирми оторизирани за тази дейност и те следят всяка една дейност да бъде извършена, така както е заложена в проектните файлове. Това ще гарантира здравината и устойчивостта на сградата на атмосферни, климатични и други естествени влияния. Надзора осъществява внимателен опис на всички дейности и процеси, така че при нужда да се открие лесно при нужда какви материали са ползвани, как са поставени и други технически данни, които биха били нужни и полезни в един бъдещ план за реконструкция или подобрение на сградата.


Надзор , Строителен надзор , Технически надзор
Прочети повече
Затвори