Областни градове

Полином ООД е специализирано в инженеринг на продуктите на фирмата ABB, JE, GROUPE SCHNEDER, Франция апаратура, регулатори на електродвигатели, промишлени програмируеми контролери, системи за контрол и управление. Сервиз на стопер регулатори. Продажба на компютърни конфигурации Persy.

Инженерингова дейност в областта на производството на минерални(натурални, трапезни, изворни и питейни) води разработване и узаконяване на проекти и технически спецификации, на технологии и асортименти. Кондициониране на водите, минерализация и деминералзация, дефлуориране.

Маркетинг и доставка на системи, продукти и компоненти за автоматизация и свързаните услуги (инженеринг, внедряване, поддръжка) за промишлеността, домове и сгради.

“КАСТ Инженеринг” ЕООД е динамично развиваща се компания, осигуряваща гъвкави инженерни решения, ефективни, надеждни и сигурни продукти и платформи, базирани на GSM/GPRS преносна среда.

Ландкад предлага услуги в областта на геодезията, кадастъра и устройственото планиране (ПУП) - специалисти с 20+ годишен опит, модерна геодез

Пълен инженеринг при изграждане на газови съоръжения и инсталации проектиране, строителство, узаконяване, въвеждане в експлоатация. Проектира първата газифицирана къща в страната.

Строителен инженеринг.

Инженерни подводни дейности.

Доставка, сервиз и инженеринг на апаратура за измерване на шум, вибрации, параметри на работната и околната среда, газови анализатори, медицинска диагностична електронна техника.

Пълен инженеринг на електронни системи и системи за сигурност, безопасност и комуникации с високо качество и надеждност.

Проучване, проектиране и инженерингова дейност в строителството инженеро-геоложка дейност.

Инженеринг и внедряване на проекти за автоматизация на производствени процеси.

Инженерингова дейност.

Инвестиции и инженерингова дейност в хидромелиоративното строителство и селското стопанство.Изграждане на големи хидромелиоративни обекти и напоителни системи - язовири, деривации, помпени станции, пътища, тунели и др. Независим строителен надзор.

Инженерингова дейност.

Ние сме проектантско бюро с предмет на дейност проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради от висококвалифицирани строителни и

Инженеринг и ремонтна дейност в областта на енергетиката, промишленото и гражданското строителство.

Инженерингова и развойна дейност.

Проучване, проектиране, конструиране и инженеринг, технически контрол, математическо моделиране и компютърен анализ на инженерни конструкции, якост, надеждност и ресурс на машини и съоръжения.

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?