Ветеринарен кабинет.

Месо и месни продукти - производство.

Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде