Начално училище.

Черни връх (Област Бургас)
Авес-94 АД е птицевъдна фирма за производство на разплодни и консумативни яйца, еднодневни пилета и птиче месо.

Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде